Staatsveiligheid

Missie en visie

Inleiding

De Staatsveiligheid volgt de evolutie van de maatschappij op de voet opdat zij door haar activiteiten zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een democratische en rechtvaardige samenleving. Het spreekt voor zich dat de Staatsveiligheid los moet staan van ideologische en politieke invloeden en zowel over een korte als over een lange termijnvisie moet beschikken.

De Staatsveiligheid dient rekening te houden met en zich aan te passen aan wijzigingen en evoluties in het staatkundig bestel. Enerzijds maakt België deel uit van de Europese Unie, anderzijds is er de overdracht van heel wat bevoegdheden aan gewesten en gemeenschappen. Gelet op haar taken, moet de VS dus een aantal waarden respecteren, zoals:

  • De dienstverlening aan de samenleving en de burger via de uitvoerende macht.
  • Het openstaan voor politieke en maatschappelijke veranderingen in België en in de wereld.
  • Het bewaren van haar onafhankelijkheid.
  • Het streven naar kwaliteit bij het inwinnen en analyseren van inlichtingen.
  • De integriteit van haar personeel.

Wettelijke opdrachten van de Staatsveiligheid

De opdrachten van de Staatsveiligheid zijn vastgelegd in de wet van 30 november 1998, die de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst inhoudt. In het kort kan men opdrachten als volgt omschrijven:

  • Het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie met het doel mogelijke bedreigingen te onderkennen.
  • Het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken op vraag van de overheid.
  • Het beschermen van personen. Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken kan de Staatsveiligheid bescherming bieden.
  • Specifieke opdrachten die aan de Staatsveiligheid worden toevertrouwd door of krachtens een wet.

Bron » Belgium.be