Disclaimer

Toepassing

Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Toegang

De huidige site kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat: browser, operating system, … Wij waarborgen echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige site niet kunt raadplegen en/of gebruiken. De huidige site wordt u enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden de huidige site te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook. U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige site op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

Het concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de animaties, de audiovisuele werken, gegevens en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Bendevannijvel.com of de originele auteur, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid

Algemeen

De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van de huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Deze site kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, …), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze site, m.i.v. al haar onderdelen en dit zelfs indien wij gewaarschuwd werden voor het bestaan van bepaalde problemen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Toegankelijkheid

Wij zetten onze beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze site op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Wij hebben echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) de huidige site.

Gegevens

Wij zetten onze beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze site volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en wij kunnen dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Wij kunnen dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige site.

Links

De huidige site kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder onze controle staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door deze website. Wij gaan in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virus

Alhoewel wij ons beste middelen inzetten om de huidige website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Wij raden u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige site wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Wij zetten onze beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Verwijzen naar deze site

Het is de gebruiker van deze website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze website. Als u beslist om op uw website of blog een link te plaatsen naar deze site of het forum, gelieve dan de website te vermelden als www.bendevannijvel.com of Bendevannijvel.com.

Cookies

De huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes informatie die door deze site naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken – door uw login en paswoord in te geven – teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken.

Wij behouden ons het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze site niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.