Regering wil geheimhouding wettelijk regelen

In het parlement wordt de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp waardoor voor het eerst sommige overheidsdocumenten kunnen worden bestempeld als vertrouwelijk, geheim of zeer geheim. De regering wil zelf bepalen welke criteria de veiligheidsdiensten hiervoor zullen hanteren. ‘Zo’n doofpotbepaling heeft in ons land nooit eerder bestaan’, reageert Agalev-senator Eddy Boutmans. ‘Allerlei staatscriminaliteit dreigt zo aan ieder gerechtelijk onderzoek te worden onttrokken.’

Het wetsontwerp ‘betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen’ werd op 3 juni jl. goedgekeurd in de Kamer en wordt momenteel behandeld in de Senaat. De tekst voorziet in de invoering van een gradueel oplopende graad van bescherming van informatie, documenten of gegevens waarvan de “niet-geëigende aanwending” schade kan toebrengen aan de fundamentele belangen van de staat, zoals de verdediging van het grondgebied en de militaire defensieplannen, de opdrachten van het leger, de interne en externe veiligheid van de staat, met inbegrip van het domein van de kernenergie, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de veiligheid van Belgische onderdanen in het buitenland en “het wetenschappelijk en economisch potentieel” van België.

Enkel wie in het bezit is van een overeenstemmende veiligheidsmachtiging krijgt voortaan toegang tot dergelijke informatie. Het wetsontwerp bepaalt hoe en door wie deze veiligheidsattesten zullen worden uitgereikt. Dit kan enkel na een veiligheidsonderzoek door de Staatsveiligheid of de militaire veiligheidsdienst. In principe moet de betrokkene hiermee vooraf instemmen, omdat zo’n onderzoek een inbreuk is op zijn privacy en die van de mensen in zijn directe omgeving.

Met dit onderzoek willen de inlichtingendiensten nagaan of iemand voldoende waarborgen biedt inzake loyauteit, integriteit en discretie. Wie niet akkoord is met het resultaat van het veiligheidsonderzoek en bijvoorbeeld geweigerd wordt, kan hiertegen beroep aantekenen bij het Comité I.

Senator Boutmans is niet te spreken over het plan van de regering. “Je ziet zo dat pakweg de wapenhandel al snel in de sfeer van geheime documenten zal terechtkomen”, meent Boutmans. “Parlementsleden die hierover moeilijke vragen willen stellen, zullen het dus niet gemakkelijk krijgen. Personen die geheime documenten in hun bezit hebben, worden ook strafbaar als ze die bekend maken. Hoe een onderzoeksrechter die geheim verklaarde documenten in beslag kan nemen, wordt nergens vermeld.”

“Blijkbaar krijgt de regering nu de mogelijkheid om gegevens aan gerechtelijk onderzoek te onttrekken. Deze wet zal leiden tot het geheim verklaren van vervelende documenten, met als enige bedoeling gerechtelijk onderzoek tegen te houden. In de toekomst zal inbeslagneming in corruptiezaken genre Agusta/Dassault niet simpel zijn: het gaat immers over defensie en dus zullen heel wat documenten voortaan als geheim geclassificeerd worden.”

Bron » De Morgen