Zwaar tekort aan speurders door terreur

Door de stort­vloed aan ter­ro­ris­me­dos­siers is het alle hens aan dek bij de po­li­tie en zijn er veel min­der speur­ders om an­de­re on­der­zoe­ken te voe­ren.

Bij de fe­de­ra­le ge­rech­te­lij­ke po­li­tie van Brus­sel moe­ten speur­ders van niet-ter­ro­ris­me­af­de­lin­gen mas­saal bij­sprin­gen en gaapt er al een te­kort van 50 pro­cent bij af­de­lin­gen die an­de­re vor­men van cri­mi­na­li­teit moe­ten on­der­zoe­ken. In Ant­wer­pen is er een te­kort van on­ge­veer 30 pro­cent. Bij de fe­de­ra­le ge­rech­te­lij­ke po­li­tie van Luik, Char­le­roi en Gent schom­melt het te­kort tus­sen 20 en 10 pro­cent. Dat blijkt uit cij­fers van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Zaken Jan Jam­bon (N-VA).

“In de pro­vin­cies heb­ben we de oor­spron­ke­lij­ke ca­pa­ci­teit voor ter­ro­ris­me al ver­dub­beld. De helft van de ter­ro­ris­me­dos­siers wordt be­han­deld bui­ten de ge­spe­ci­a­li­seer­de on­der­zoeks­af­de­ling in Brus­sel”, ver­klaar­de Jam­bon in een par­le­men­tair ant­woord aan PS-Ka­mer­lid Nawal Ben Hamou.

Maar het vergt nu een­maal tijd om ter­ro­ris­me­af­de­lin­gen te ver­ster­ken, zei Jam­bon. Het is wach­ten op va­ca­tu­res, se­lec­ties, be­noe­min­gen. “In af­wach­ting heb­ben de ge­rech­te­lij­ke di­rec­teurs de keuze ge­kre­gen om hun ter­ro­ris­me­af­de­ling te ver­ster­ken met speur­ders uit an­de­re af­de­lin­gen of om ter­ro­ris­me­dos­siers toe te ver­trou­wen aan an­de­re af­de­lin­gen.”

In Brus­sel is er­voor ge­op­teerd ter­ro­ris­me­dos­siers ook door an­de­re af­de­lin­gen te laten be­han­de­len. In Ant­wer­pen is de ter­ro­ris­me­af­de­ling ver­sterkt door tij­de­lijk an­de­re speur­ders mee te laten wer­ken op ter­ro­ris­me­on­der­zoe­ken, bij­voor­beeld om be­wa­kings­ca­me­ra­beel­den te be­kij­ken.

Fe­de­raal pro­cu­reur Frédéric Van Leeuw geeft toe dat ook het fe­de­raal par­ket, dat alle ter­reuron­der­zoe­ken leidt, sinds en­ke­le maan­den nog amper an­de­re dan ter­ro­ris­me­dos­siers kan be­han­de­len, voor­al aan Frans­ta­li­ge zijde.

Bron » De Tijd