Agalev heeft eigen voorstel magistraten-

Agalev heeft een eigen voorstel klaar over de benoemingen in de magistratuur. Daarin zoekt de groene partij naar een eigen compromis tussen politieke bemoeienis en gerechtelijke inteelt bij de benoemingen. Het voorstel sluit tot op belangrijke hoogte aan bij de werkteksten die de regering-Dehaene een tijdje terug op de parlementaire banken heeft gelegd.

“De eindverantwoordelijke voor de benoemingen moet wel degelijk de minister van Justitie blijven”, aldus senator Eddy Boutmans. “Het enige waar we moeten op letten, is niet te vervallen in de partijpolitieke verdelingen van weleer.” Dat de gerechtelijke wereld zelf een inbreng heeft, wordt eveneens logisch geacht. “Alleen mogen we niet toegeven aan sommige liberale voorstellen die precies de magistratuur weer te veel macht verlenen.”

Voor Agalev staat voorop dat kandidaten voor een magistratenjob geslaagd moeten zijn in een examen en desgevallend ook een stage doorlopen hebben. Voor elke vacature stelt het op te richten Benoemings- en Bevorderingscollege (BBC) een rangorde van kandidaten op. Het BBC zal voor de ene helft uit magistraten en voor de andere helft uit externen bestaan – externen die niet noodzakelijk juristen moeten zijn. De magistraten zouden rechtstreeks verkozen worden door het voltallige korps, de externen worden aangeduid door de Senaat.

Eddy Boutmans gaat ervan uit dat de minister van Justitie de voordracht van het BBC volgt. “Alleen om dwingende redenen mag hij ervan wijken, bijvoorbeeld wanneer een bepaald strafonderzoek zou lopen tegen de kandidaat, wanneer de Staatsveiligheid over een voor hem bezwarend rapport beschikt, of wanneer hij in geschriften ondemocratische of racistische opvattingen blijkt te huldigen.”

Het BBC kan zich vervolgens akkoord verklaren met het bezwaar en dan benoemt de minister de tweede gerangschikte. Houdt het BBC echter het been stijf, dan is het ook weer de minister die beslist. Aan de Raad van State ten slotte om zich over een eventuele klacht uit te spreken.

Agalev schaart zich nog volledig achter de oprichting van een Hoge Raad voor Justitie, die als semi-externe controle-instantie op het gerecht moet functioneren. Samen met de magistratuur erkent Boutmans weliswaar dat de Hoge Raad niet zelf over een tuchtbevoegdheid mag beschikken. Wel moet hij de tuchtvordering in gang kunnen zetten wanneer de bevoegde tuchtoverheid het niet doet.

Vandaag debatteert de gemengde kamercommissie Grondwet/Justitie voort over Hoge Raad en BBC.

Bron » De Morgen