Wapenbezit strenger gereglementeerd

De ministerraad heeft definitief het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat de wapenwet strenger maakt. Zo wordt de vrije verkoop van wapens afgeschaft, komt er een nationaal identificatienummer voor elk wapen dat in België wordt vervaardigd of ingevoerd, worden de wapenvergunningen geharmoniseerd en de toegang tot het beroep van wapenhandelaar gelimiteerd.

Zo’n 88.000 eigenaars hebben een kleine 900.000 wapens geregistreerd, maar volgens de parketten circuleren er 2 miljoen wapens in België. Gezien de stijging van het aantal wapens en de misbruiken was er nood aan een modernisering van de wapenwet, die van 1933 dateert. De aanpassingen komen ook tegemoet aan de Europese richtlijn van 1991 over de striktere controle van de wapenmarkt.

De nieuwe wet schaft de vrije verkoop van vuurwapens af. Jacht- en sportwapens kunnen nog enkel verkocht worden aan mensen die een jachtverlof of licentie voor sportschutters hebben. Daarnaast kan men nog een vergunning bekomen voor het bezit van een vuurwapen.

Voorts voorziet het wetsontwerp in een nationaal identificatienummer voor alle wapens die in België worden vervaardigd of ingevoerd. Het Centraal Wapenregister staat in voor de toekenning van het nummer.

Voor de eenvormigheid wordt het afleveren van de wapenvergunningen toevertrouwd aan de provinciegouverneurs. De vergunningen worden afgeleverd na een politieonderzoek en het voorleggen van een medisch attest.

Daarnaast wordt het beroep van wapenhandelaar beter gereglementeerd. Zo moet de handelaar de oorsprong aantonen van de middelen die hij in zijn zaak investeert. Hij moet ook slagen in een beroepsbekwaamheidsproef.

De noodzakelijke omzendbrieven, de deontologische code voor de handelaars en de examens worden opgemaakt door de Federale Wapendienst. Het ontwerp wordt nu bij het parlement ingediend.

Bron » De Standaard