Salduz-wet kost jaarlijks 44 miljoen euro

De ministerraad heeft vandaag beslist bijna 13 miljoen euro vast te leggen en in de begroting van dit jaar te vereffenen om de gevolgen van de Salduz-wet op te vangen. De totale impact van de nieuwe wetgeving wordt op meer dan 44 miljoen euro per jaar geraamd.

Het Salduz-ontwerp kwam er als gevolg van het gelijknamige arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat schrijft voor dat een verdachte bijstand moet krijgen van een advocaat tijdens zijn eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter. Net voor het zomerreces keurde de Kamer een wettekst goed die het wetboek van strafvordering aan het arrest aanpast.

De wet schrijft nieuwe regels voor over onder andere het verhoor, het voorafgaandelijk overleg met een advocaat, de bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, het recht op contact met een vertrouwenspersoon en het plaatsbezoek. Ze treden op 1 januari 2012 in werking.

Dat alles heeft een aanzienlijke impact de organisatie van het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de politie en de advocaten. De totale financiële impact wordt op 44,127 miljoen euro geschat, zo blijkt uit een mededeling die na afloop van de ministerraad werd verspreid. Voor dit jaar wordt 12,818 miljoen euro in de begroting vereffend.

Bron » De Morgen