Vandeurzen over Belliraj: “Ongegronde geruchten”

De Staatsveiligheid brengt geen advies uit over naturalisaties en de twee stukken die werden opgemaakt, zijn niet tegenstrijdig. Dat merkt de minister van Justitie, Jo Vandeurzen, op na “ongegronde geruchten die door bepaalde media verspreid zijn en die stelden dat de Staatsveiligheid de naturalisatie van de heer Belliraj gemanipuleerd zou hebben”.

Geconsulteerd

“Wat de procedure betreft, merken wij op dat de Staatsveiligheid geen advies uitbrengt omtrent naturalisaties. Ze wordt bij elke aanvraag geconsulteerd, en ingeval de betrokkene gekend is wegens recente en relevante feiten, deelt de Staatsveiligheid de nuttige informatie waarover ze beschikt, mee aan de bevoegde procureur des konings of aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zoals de wetgeving dat voorschrijft. Het zijn zij die een finale beslissing nemen, onder meer op basis van de door onze dienst overgemaakte informatie”, luidt het.

Actuele info

Wat Abdelkader Belliraj betreft, zijn twee stukken opgemaakt. “In tegenstelling tot wat wordt beweerd, spreken die twee elkaar niet tegen: het tweede document is een actualisering van het eerste. De correcte informatie meedelen, recent of geactualiseerd, is trouwens een wettelijke verplichting van de Staatsveiligheid, in toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”, aldus de minister.

Gent

Om het ontstaan van de twee documenten uit 2000 uit te klaren, werden leden van de Staatsveiligheid belast met de consultatie van het naturalisatiedossier van de Belliraj bij het parket van Gent. “Zo kon de minister van Justitie op een zo volledig mogelijke manier geïnformeerd worden over de inhoud van het dossier en over de historiek ervan”, klinkt het nog.

Bron » De Morgen