Wet voor bijzondere methoden inlichtingendiensten goedgekeurd

De Senaat heeft de BIM-wet definitief goedgekeurd. Dat is het wetsontwerp over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Senaat stemde daarmee in met de wijzigingen die de Kamer aanbracht aan de tekst die eerder in de Senaat was goedgekeurd. Dat gebeurde met 46 stemmen voor – meerderheid, Vlaams Belang en FN – elf tegen – groenen, sp.a en N-VA – en één onthouding van LDD.

Hugo Vandenberghe, hoofdindiener van het wetsvoorstel, wees erop dat België weliswaar als laatste land van de Europese Unie een wettelijke regeling heeft om de bestaande gevaren te bestrijden, “maar we beschikken wel over beste rechtsbescherming voor de burger”.

De wet biedt volgens hem vier waarborgen voor de individuele rechten en vrijheden. In de eerste plaats gaat het over de wettelijkheid: enkel de middelen in de wet vermeld kunnen worden toegepast. Advocaten en journalisten krijgen extra bescherming.

De wet voorziet voorts een procedure die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gevolgd moeten worden, afhankelijk van het feit of men beroep doet op gewone, speciale of uitzonderlijke middelen. De twee laatste middelen staan onder toezicht van een bijzondere commissie.

De wet voorziet ook een bijkomend toezicht door het comité I, belast met het toezicht op de inlichtingendiensten. Tijdens de commissiewerkzaamheden had de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, benadrukt dat het ministerieel comité voor inlichtingen en veiligheid moet motiveren waarom het bepaalde stukken (tijdelijk) niet meedeelt. Tenslotte zijn ook waarborgen ingebouwd voor informatie die door de inlichtingendiensten aan het parket wordt overgemaakt.

Bron » De Morgen