Tot achttien keer meer zelfdodingen binnen gevangenismuren

Verhoudingsgewijs waren er tussen 1995 en 2004 vier tot achttien keer meer zelfdodingen in de gevangenis dan daarbuiten. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie. In het Gentse vormingscentrum dr. Guislain buigen donderdag 230 professionals zich over zelfmoordpreventie in gevangenissen. In absolute cijfers schommelde het aantal zelfmoorden in gevangenissen de afgelopen twaalf jaar tussen 8 en 21. Negentien in 2010, het laatst beschikbare cijfer.

Sinds een aantal jaren loopt een preventieplan in de Gentse gevangenis, dat donderdag op een studiedag voorgesteld wordt aan 150 professionals uit het gevangeniswezen en 70 experten uit de geestelijke gezondheidszorg. “Elke gevangenis heeft welomschreven procedures rond het thema zelfmoord, maar niet zo gestructureerd, niet zo multifactorieel en multidisciplinair benaderd zoals dat in Gent werd uitgewerkt”, aldus Machteld Boudin van de Gentse gevangenis.

Elk personeelslid volgde er een opleiding rond het herkennen van zelfmoordsignalen en signaleert problemen aan het ‘Meldpunt Zelfmoordpreventie’. “De gedetineerde wordt zo snel mogelijk daarna gezien en op risico’s gescreend”, aldus Boudin. “Er worden onmiddellijk beschermende maatregelen genomen en beslist wat die persoon de eerste uren of dagen nodig heeft.”

De resultaten van het meldpunt worden tijdens de studiedag voorgesteld, o.a. het profiel van de gedetineerde, risico- en beschermingsfactoren,… Boudin zegt dat het nog te vroeg is om onderbouwde conclusies te trekken over de resultaten, gelet op de korte periode en beperkt aantal dossiers. Sinds juni 2010 ondernam één van de 155 opgevolgde gedetineerden een zelfmoordpoging.

Tijdens de 19 maanden werking van het meldpunt, vond één zelfmoord plaats. Naast de opsluiting zelf, zijn psychiatrische aandoeningen, middelengebruik, biologische factoren, verlieservaringen, psychologische factoren en een zekere kwetsbaarheid, factoren die binnen een gevangeniscontext voor een verhoogd risico kunnen zorgen.

Bron » De Standaard