Wapenwet schiet doel voorbij

De ‘wet-Van Themsche’ heeft niet geleid tot de gewenste registratie van alle wapenbezitters. Het parlement denkt na over een aanpassing ervan. In België zijn er naar schatting twee miljoen wapens in het bezit van particulieren. Slechts 80.000 van die wapenbezitters hebben zich de voorbije maanden bij de politie gemeld, na de goedkeuring in juni van een strengere wapenwet.

Die wet moet onder meer impulsaankopen van een jachtwapen, zoals in het geval van Hans Van Temsche, verhinderen. Het is ook de bedoeling dat alle wapeneigenaars zich zouden registreren, zodat de politie te allen tijde zou weten welke wapens zich waar bevinden.

Wie bijvoorbeeld strafbare feiten pleegt, zou zijn wapenvergunning kwijtspelen. Eigenaars moeten hun pistolen en geweren ook op een veilige plek thuis opbergen, zodat zich geen “domme accidenten” kunnen voordoen. En mensen met een illegaal wapen thuis, kunnen dit tijdens een amnestieperiode binnenbrengen om het te laten vernietigen.

Een van de redenen waarom de wapenwet haar doel voorbijschiet, is dat eigenaars van een waardevol collectiestuk niet bereid zijn hun wapen onklaar te laten maken. Daardoor verliest het erfstuk bijvoorbeeld een groot deel van zijn waarde.

De eigenaars moeten dat wapen volgens de wapenwet ook aan de politiediensten afgeven, terwijl ze het juist in bezit willen houden, bijvoorbeeld om het te bewonderen of eens om de zoveel tijd in handen te nemen.

De Kamer van volksvertegenwoordigers is bereid de wapenwet te veranderen, amper een half jaar nadat de regeling is goedgekeurd. Na de racistische moorden in Antwerpen door Van Temsche is de wet in snelvaarttempo gewijzigd, en nu komen de tekortkomingen ervan aan het licht.

Een werkgroep kamerleden kreeg de opdracht suggesties uit te werken voor verbeteringen aan de wet. De werkgroep hield hierover gisteren een hoorzitting met wapenhandelaars, wapenverzamelaars, jagers- en schuttersverenigingen en ook politiemensen en ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wapenwet van 8 juni 2006.

Uit hun getuigenissen blijkt duidelijk dat er heel wat knelpunten overblijven. “Wij zijn er voorstander van dat alle jagers hun wapen laten registreren”, verklaarde Cédric Arie van de Sint-Hubertusvereniging. “We moedigen onze leden hiertoe aan, maar we zitten strop. De jagers zijn zeer ongerust.”

Ook op het terrein valt het voor de lokale politie niet mee de controles uit te voeren. “Wij zouden in een jaar tijd ongeveer 16.000 wapenvergunningen moeten natrekken”, zei Louis Raemaekers, hoofd van de wapendienst in de politiezone Antwerpen. “Maar met de huidige veertien agenten gaat dat niet. Het zouden er veertig moeten zijn.”

De politieman en andere ambtenaren erkenden dat de nieuwe wapenwet veel administratieve rompslomp met zich brengt.

Tijdens de hoorzitting werden de tegenstellingen blootgelegd. Spirit en Ecolo willen niet dat aan de wapenwet gemorreld wordt, de Franstalige socialisten uit Luik vragen een werkbare regeling, de Franstalige liberalen bepleiten zelfs uitstel “omdat er zich te veel moeilijkheden aandienen”.

De voorzitter van de werkgroep, de VLD’er Stef Goris, wacht een moeilijke opdracht. “We moeten een oplossing vinden opdat veel meer wapenbezitters zich laten registreren.”

Een denkspoor bestaat erin oudere, waardevolle wapens tijdelijk onklaar te laten maken, bijvoorbeeld door de slagpin eruit te halen. Op die manier kan het jachtgeweer van grootvader probleemloos op de schoorsteen blijven staan.

Bron » De Standaard

Getuige proces Dutroux vervolgd voor laster en eerroof

De correctionele rechtbank van Aarlen heeft maandagmorgen de pleidooien en het rekwisitoor gehoord in een zaak die in verband staat met de zaak Dutroux. In de zaak staat Christelle D. terecht voor laster en eerroof aan het adres van Gérard Pinon. Gérard Pinon werd vervolgd in het kader van de zaak Dutroux na verklaringen in de pers door Christelle D.

De vrouw verklaarde dat haar schoonvader voorstellen gekregen had van Pinon om Christelle over te leveren aan Weinstein. Volgens Christelle D. had Pinon haar schoonvader ook voorgesteld dat die laatste zijn twee dochters als prostituee zou laten werken. Pinon werd buiten vervolging gesteld voor het proces Dutroux maar Christelle D. zocht tweemaal haar toevlucht in de pers.

Pinon werd beschouwd als een pooier en een zielsverwant van Dutroux. Nochtans verzekerde de schoonvader van Christelle de onderzoeksrechter van Aarlen dat Pinon nooit voorgesteld heeft om Christelle de straat te laten doen. “Er was dus sprake van een aanslag op de eerbaarheid van mijn cliënt met kwade bedoelingen”, pleitte meester Dimitri Soblet.

De burgerlijke partij eist 2.500 euro morele schadevergoeding en de betaling van de kosten van verdediging. Het openbaar ministerie vordert een maand gevangenisstraf omdat “de tenlasteleggingen aangetoond zijn”. Meester Donatangelo pleitte de vrijspraak voor zijn cliënte. Vonnis op 26 februari 2007.

Bron » Het Belang van Limburg

Opinie: Wat met de Veiligheid van de Staat?

In een interview in De Standaard van 4 januari beweerde de federale veiligheidsadviseur dat de problemen met de Veiligheid van de Staat waren opgelost. Vraag is hoe professor De Ruyver, die als adviseur van de premier zowat het monopolie heeft over alles wat met veiligheid te maken heeft, de jarenlang aanslepende problematiek in onze burgerlijke inlichtingendienst in enkele maanden wist om te zetten.

Een artikel in De Morgen van zaterdag 13 januari over de infiltratie van het Belgische bedrijfsleven door het criminele milieu geeft al een eerste aanzet. Verwijzend naar een uitspraak van het hoofd van de directie Georganiseerde Criminaliteit en de jaarrapporten van de federale politie wordt gesteld dat sinds 1996 70 tot 80 procent van de criminele organisaties bedrijven opzet om hun illegale activiteiten te camoufleren en dat die constante het voorbije jaar lichtjes is gestegen.

Bij die onrustwekkende uitspraken moeten twee andere, even onrustwekkende, vragen gesteld worden: welk gevolg heeft de federale politie gegeven aan die belangrijke informatie, en wat deed de Veiligheid van de Staat in die materie?

Het lijkt er sterk op dat de federale politie als een inlichtingendienst functioneert, maar de finaliteit van een politiedienst wat betreft de opsporing van criminele feiten is uitsluitend gerechtelijk (in tegenstelling tot de doelstellingen van de Staatsveiligheid, die het politieke beleid inlicht).

Hoeveel dossiers aangaande zwaarwichtige criminele activiteiten werden er intussen voor de rechtbank gebracht en welke sancties werden uitgesproken? Indien daarover geen duidelijkheid kan worden gegeven, is de volgende vraag wat het federaal parket met al die belangrijke door de federale politie aangeleverde informatie heeft gedaan, en wie daarop, buiten de federale procureur zelf, enig toezicht heeft.

Dat soort dossiers zou door de Staatsveiligheid behandeld moeten worden. Door het Vast Comité I, dat verondersteld wordt de inlichtingendiensten te controleren, werd de afgelopen vijf jaar uitvoerig aandacht gegeven aan de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel. Er werd gewezen op de noodzaak om de nieuwe opdrachten voor de Staatsveiligheid ook effectief uit te voeren.

De adviezen van het Comité I werden door de minister van Justitie beantwoord door de enkele vraag om een definitie te geven van het Wetenschappelijk Economisch Potentieel. Het Comité I maakte daarop een uitvoerig verslag maar dat bleef zonder gevolg. Of toch, nadat de specialist in deze materie de Veiligheid van de Staat had verlaten, werd de daarop toegespitste dienst uitgebreid tot… drie leden! Er moet dus wel erg getwijfeld worden aan het academische gehalte van de uitspraken van de professor.

Een andere vraag is dan welke de onderliggende agenda is die de professor-adviseur tot dergelijke uitspraken brengt. Daarvoor is een blik op het verleden voldoende. Hij begon zijn carrière in het zog van het plan-Tobback, dat van de rijkswacht, door opslorping van alle veiligheidsdiensten, de Veiligheid van de Staat incluis, dé federale eenheidspolitie wou maken.

Nadien werd hij het manusje doet alles in de commissie Dutroux, waarvoor hij bedankte met een eredoctoraat voor voorzitter Verwilghen. Van daaruit was de stap naar het kabinet-Justitie niet moeilijk. Omdat minister Verwilghen van de PS niet de minste armslag kreeg en alles langs de premier moest passeren, was de overstap naar dat kabinet voor de hand liggend. Dat de professor bij het oude plan is gebleven, is dus duidelijk. Maar wat doet hij dan in een kabinet waarin de rechten van de burger in meerdere manifesten werden gegoten?

Bron » De Morgen | Walter De Smedt

Burgers leverden 10.000 wapens in

De teller voor het aantal ingeleverde vuurwapens staat in onze provincie op 9.954 exemplaren. Dat cijfer is echter niet definitief, want de inzamelactie naar aanleiding van de nieuwe wapenwet loopt nog tot eind juni. Maandag aanstaande hoopt de provincie het tienduizendste wapen te ontvangen.

De ingezamelde wapens worden met bewaakte konvooien naar Arcelor in Gent gebracht waar ze worden vernietigd. Waardevolle wapens komen terecht in musea en politiescholen.

Eigenaars van illegale vuurwapens kunnen hun wapen ook laten registreren. Dat gebeurde al 65.681 keer.

Bron » De Standaard