Verjaringstermijn Bende van Nijvel verlengd met 10 jaar

De nieuwe federale regering wil de speurders naar de Bende van Nijvel 10 jaar extra tijd geven. Dat is een van de concrete maatregelen uit het federale regeerakkoord.

De misdaden van de Bende van Nijvel zouden normaal volgend jaar verjaren, en zouden dus niet meer kunnen worden vervolgd. De centrumrechtse regering wil de verjaringstermijn optrekken naar 40 jaar.

Ook voor zwaar geweld tegen minderjarigen zou de verjaringstermijn 40 jaar worden. De nieuwe regering wil ook een minimumdienst voor de gevangenissen: een deel van de cipiers zal dus toch moeten werken bij een staking.

Bron » VRT Nieuws

Justitie: geweld tegen kinderen verjaart minder snel

De regering-Michel zal de verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen optrekken naar twintig jaar. Slachtoffers van seksueel geweld hebben zo meer tijd om een klacht in te dienen.

De verjaringstermijn voor geweld tegen kinderen wordt opgetrokken naar twintig jaar. Dat hebben de federale onderhandelaars beslist in het regeerakkoord. De maatregel is vooral bedoeld om slachtoffers van seksueel geweld tijdens hun jeugd meer tijd te geven om een klacht in te dienen. De wet die een tijdelijk huisverbod invoert voor de plegers van intrafamiliaal geweld, wordt ook aangescherpt.

Ook de verjaring van misdaden die met levenslang bestraft kunnen worden en in bende worden gepleegd wordt verlengd naar twintig jaar. Die maatregel lijkt vooral bedoeld om het onderzoek naar de bende van Nijvel te redden.

Daar is de verjaringstermijn al eens verdubbeld, een mogelijkheid die nu al in de wet is opgenomen. Maar dan nog dreigt het bendedossier helemaal te verjaren in november 2015. De verlenging moet de onderzoekers tien jaar extra de tijd geven.

Daarnaast bevat het regeerakkoord op het vlak van justitie nog een reeks andere hervormingen, die al langer bekend waren, zoals de mogelijkheid om schuldig te pleiten en onsamendrukbare straffen. In sommige gevallen kunnen verdachten verplicht worden om een hiv-test te ondergaan. er komt een nieuwe regularisatieperiode voor illegale wapens en het erfrecht wordt soepeler, met meer keuzevrijheid voor de erflater.

Opvallend: het aantal toegestane casino’ stijgt naar elf, en ook op cruiseschepen in onze territoriale wateren kunnen casino’s toegelaten worden.

Bron » De Standaard

Twee lichamen en 216 voertuigen teruggevonden in de Maas

De lichamen van twee vermiste personen zijn teruggevonden bij de zoekactie ‘Libre Meuse’, waarbij de Maas en het Albertkanaal doorzocht werden in de omgeving van Luik. Ook werden 216 voertuigen uit het water gehaald, zo meldt de procureur-generaal van Luik.

Van 3 juni tot 24 september werd voor de vierde keer de zoekactie georganiseerd in de wateren van de Maas en het Albertkanaal in het gerechtelijk arrondissement Luik. De actie was op poten gezet om drie vermiste personen terug te vinden en om auto’s boven te halen die gestolen of gelinkt aan andere misdrijven zouden zijn.

Voor de twee lichamen werd een autopsie bevolen. Volgens de eerste vaststellingen is een overlijden door toedoen van een derde uitgesloten. Van de 216 voertuigen werden er 172 gelinkt aan een strafdossier.

Voor de actie werd gedurende 24 dagen de Maas tussen Hoei en Wezet (Visé) en het Albertkanaal tussen Luik en Kanne (Riemst) afgespeurd.

Bron » De Morgen

Liga voor Mensenrechten naar Grondwettelijk Hof omdat politie te veel data over ons bijhoudt

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige zusterorganisatie stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op het politioneel informatiebeheer, die onder meer de opslag van persoonsgegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie regelt.

Hoewel de mensenrechtenorganisaties de nieuwe wet een ’verbetering’ noemen ten opzichte van de huidige regelgeving rond politionele databanken, zien ze ook een aantal ‘slordigheden’ die de politie een bijna onbegrensde bevoegdheid tot datavergaring toekent. Dat meldt de Liga donderdag in een persbericht.

Zo worden gegevens van personen die worden vrijgesproken niet automatisch gewist. Het risico bestaat dus dat men bij de politie geregistreerd blijft voor een misdrijf, zelfs wanneer men door het gerecht voor dat feit werd vrijgesproken. Hiervoor moet een wisprocedure voorzien worden, aldus de organisatie.

Verder is er volgens de Liga geen degelijke regeling over hoe de opslag van gegevens van bestuurlijke politie moet gebeuren. Elke vorm van zogezegde ‘overlast’ kan aanleiding geven tot langdurige gegevensbewaring in de databanken van de federale politie. Vage begrippen hebben tot gevolg dat eenieder (getuigen, omstanders, slachtoffers, betrokkenen, …) het voorwerp kunnen vormen van de bewaring en exploitatie van de bewaarde persoonsgegevens.

Er is ook onvoldoende controle op de opslag en vernietiging van de gegevens. Enkel de toegang tot de gegevens is voorbehouden aan een controleorgaan, maar de onafhankelijkheid van dat orgaan is niet gegarandeerd. Dit is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Daarnaast is ook de bewaringstermijn onredelijk lang. Een archiveringstijd van 30 jaar is in strijd met wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als redelijk beschouwt, stelt de Liga.

Tot slot voorziet de wet in een zeer ruime mogelijkheid om minderjarigen te registreren. De registratie in de ANG van een minderjarige tussen 14 en 18 jaar, gebeurt zonder toestemming van een magistraat.

Dit is strijdig met het internationaal recht, dat bepaalt dat een minderjarige niet als een volwassene mag worden behandeld. Een stommiteit die een jongere op 15-jarige leeftijd beging, kan hem aldus blijven achtervolgen wanneer hij op 25-jarige leeftijd gaat solliciteren.

Op basis van deze argumenten vragen de mensenrechtenorganisaties dat het Grondwettelijk Hof deze wet geheel of gedeeltelijk vernietigt.

Bron » De Standaard

Justitie onder Michel I: niet meer voor de gewone mens

DeWereldMorgen.be raadpleegt enkele experts ter zake over de inhoud van het federale regeerakkoord. Justitiewatcher Jan Nolf boog zich over het luik justitie.

“Over het algemeen vind ik het luik Justitie van het federale regeerakkoord voorspelbaar. Het komt overeen met de elementen die gelost werden voor de publicatie van het akkoord. Toch zijn er enkele uitschieters. Zo wordt een vernieuwde wet op landloperij ingevoerd. Dit had De Wever aangekondigd in een interview met Humo“, zegt Jan Nolf.

“Wat ook opvalt, is dat de term ‘rechtsonderhorigen’ wordt gebruikt in het akkoord. Dat is opvallend omdat het een vorm van taalgebruik is die thuishoort in de periode van voor de Franse Revolutie. Het is een heel vreemde evolutie om de burgers opnieuw aan te duiden als rechtsonderhorigen. Hier kan een ideologische verschuiving in gedetecteerd worden.”

“Voorts vermeldenswaard is dat de rechtsgang over het algemeen hoogdrempeliger wordt. Voor niet-kapitaalkrachtige mensen wordt het steeds minder vanzelfsprekend om naar de rechtbank te stappen.”

“Dit laatste staat in schril contrast met het opnemen van het binnenlands betalingsbevel. Dat wil zeggen dat burgers zelf moeten de stap zetten naar de rechtbank indien ze opgeroepen worden. Als ze geen gehoor geven aan de oproep en dus niet naar de rechtbank gaan, dan worden ze veroordeeld. Dat is de complete omkering van de rechtsgang. Men gaat uit van het vermoeden van schuld in plaats van het vermoeden van onschuld.”

“Ook vermeldenswaard is de houding die aangenomen wordt tegen zogenaamde zwakke huurders. Mensen die schulden hebben zullen in een database opgenomen worden. Verhuurders kunnen zo nagaan of kandidaat-huurders al dan niet schulden hebben. Het spreekt voor zich dat dit zal leiden tot het uitsluiten van huurders die niet kredietwaardig geacht worden. Wat wordt voorgesteld als een beschermingsmaatregel is dus feitelijk een uitsluitingsmaatregel. Door deze maatregel zal het aantal daklozen toenemen.”

“Tot slot blijft de afkoopwet behouden. Er wordt wel gesteld dat die wet zal geëvalueerd worden, maar echt afbouwen zal niet gebeuren. Het schandaal blijft behouden: er zal geen rechter tussenkomen in de procedure. Dat is een aanfluiting van de rechtsgang.”

Bron » De Wereld Morgen