Koning verleent steeds minder gratie

De koning verleent steeds minder gratie aan veroordeelden. Afgelopen jaar kregen 75 mensen genade, een kwart minder dan in 2009. Dat meldt de VRT op basis van cijfers van de federale overheidsdienst Justitie.

Ook het aantal aanvragen voor gratie daalde met een zesde. Van de 75 gratieverleningen werden er 69 toegekend aan Franstaligen. Volgens de grondwet heeft de koning het recht “de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen”.

De aanvraag wordt behandeld door de cel Genade van Justitie, maar de koning ondertekent de gratie. In 2008 waren er nog 175 gratieverleningen op 1.272 aanvragen. In 2009 daalde dat aantal tot 100 op 1.509 aanvragen en in 2010 waren het er nog eens 25 minder: 75 op 1.243 aanvragen.

Bron » De Morgen

Open Vld wil genaderecht afschaffen

Open Vld-senator Guido De Padt breekt vandaag een lans voor het afschaffen van het genaderecht. Het “recht van genade” is in ons land het recht van de koning om door de strafrechter uitgesproken straffen kwijt te schelden, te verminderen of om te zetten in een andere straf.

Uit cijfers die De Padt opvroeg bij de minister van Justitie blijkt dat er tussen 2007 en september 2010 5.326 genadeverzoeken werden ingediend. Dat zijn er gemiddeld vier per dag. Van de 5.326 genadeverzoeken werden er 623 ingewilligd.

“Merkwaardig is dat over die vier jaar slechts 23 procent van de Nederlandstalige genadeverzoeken werden ingewilligd, terwijl 77 procent Franstaligen op een minder strenge strafuitvoering konden rekenen”, stelt De Padt.

“Uit het antwoord van de minister is niet af te leiden wat daar juist aan de basis van ligt en daar knelt het democratisch schoentje. Voor het indienen en behandelen van genadeverzoeken is geen geformaliseerde procedure vastgesteld.

Wettelijke bepalingen bestaan er niet en de toekenning van de genade wordt enkel geconcretiseerd door enkele ministeriële omzendbrieven en interne richtlijnen van de minister van Justitie.

De koning dient de inwilliging van genadeverzoeken niet te motiveren noch te verantwoorden aangezien het een grondwettelijk voorrecht betreft”, aldus de Open Vld-senator. Volgens hem wordt het genaderecht beter afgeschaft en moeten de strafuitvoeringsrechtbanken als bijsturingsinstrument gebruikt worden.

Bron » De Morgen

Koning kende 1.094 keer een strafvermindering toe

De afgelopen vier jaar heeft koning Albert 6.241 genadeverzoeken voor een strafvermindering ontvangen. In 17,5 procent van de gevallen ging het staatshoofd daar ook op in. Dat antwoordde minister van Justitie Stefaan De Clerck op een parlementaire vraag van N-VA-Kamerlid Els De Rammelaere, zo berichten de Corelio-kranten vandaag.

Tot begin deze eeuw werden jaarlijks meer dan tweeduizend aanvragen om genade ingediend. Sinds 2005 lag het aantal telkens lager. Een genademaatregel moet nooit worden gemotiveerd omdat het een voorrecht is dat door de grondwet aan de koning is toegekend. Voor de toekenning van genade wordt rekening gehouden “met de sociale, familiale en professionele situatie van de verzoeker”, zei De Clerck wel.

Veel genadeverzoeken zouden niet uitgaan van gedetineerden, maar van personen die door politierechtbanken zijn veroordeeld tot boetes en rijverboden. De minister verdedigt het systeem als onderdeel van een “coherente strafuitvoeringspolitiek, waarin de sanctie maximaal aan de veroordeelde is aangepast ten einde het risico op recidive te verminderen”. De N-VA vindt het echter een “middeleeuwse praktijk” en vraagt dat het genaderecht wordt afgeschaft.

Bron » De Morgen