Professoren lichten op vraag van De Clerck Bende-onderzoek door

Minister van Justitie Stefaan de Clerck heeft aan de Leuvense professoren Fijnaut en Verstraeten gevraagd een gedetailleerde analyse te maken van de pijnpunten uit de historiek van het Bende-onderzoek. Ondertussen blijft dat gerechtelijk onderzoek wel in handen van het parket van Charleroi.

Hebben sommige gerechtelijke onderzoekers zich tijdens het onderzoek naar de ‘Bende van Nijvel’ al dan niet bewust schuldig gemaakt aan ‘fouten, manipulaties of schendingen van de rechten van de burgerlijke partijen’? Nadat de tiende verjaardag van de laatste aan de bende toegeschreven overval, een nieuwe stroom van hypotheses en verklaringen op gang heeft gebracht, vond ook minister van Justitie De Clerck dat de tijd rijp was voor een initiatief dat wat meer klaarheid in de zaak moet brengen.

Pijnpunten

Gisteren kondigde hij aan dat de Leuvense criminoloog Cyrille Fijnaut en zijn collega Raf Verstraeten (strafrechtvordering) gevraagd is een doorlichting te maken van alle pijnpunten in het onderzoek. Volgens de minister is deze ‘enquête van de enquête’ er gekomen in volle samenspraak met het college van procureurs-generaal. De wetenschappers zullen kunnen rekenen op de volle medewerking van het gerecht. Ze krijgen toegang tot alle documenten die ze dienstig achten en kunnen iedereen, van wie ze dit wenselijk achten, ondervragen.

Hun besluiten kunnen dienen als basis voor een bijsturing van het onderzoek en eventueel zelfs van een hervorming ten gronde van de strafrechtelijke onderzoeksprocedures. Maar in afwachting daarvan ziet de minister geen enkele reden om in te grijpen in het lopende Bende-onderzoek. Dat blijft in Charleroi.

‘De onderzoekers in Charleroi blijven mijn vertrouwen genieten. Tegen hen heb ik geen concrete klachten ontvangen.’ Op de vraag van een aantal nabestaanden van slachtoffers voor de benoeming van een ‘nationale magistraat’, die liefst de gewezen Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch zou zijn, wordt niet ingegaan. Volgens de minister is dit zowel om juridische als om persoonlijke redenen onhaalbaar.

Wel vindt De Clerck dat zich nu reeds een aantal maatregelen opdringt om de efficiëntie van het gerechtelijk opsporingswerk te verhogen. Zo wil hij bij de benoeming van onderzoeksrechters en parketmagistraten een striktere selectie nastreven. Ook aan de (bij)scholing moet dringend iets veranderen.

Primeur

De benoeming van een wetenschappelijke ploeg die een gerechtelijk onderzoek gaat doorlichten is een ‘primeur’ voor ons land. Maar veel waarnemers wijzen er ook op dat het antwoord op heel wat onbeantwoorde vragen in het Bende-onderzoek niet zozeer bij het gerecht dan wel bij politie- en inlichtingendiensten, zoals rijkswacht en staatsveiligheid, moet gezocht worden. Het is zeer onzeker of de professoren ook daar op volle medewerking zullen kunnen rekenen.

Bron » De Tijd

Dader door overlevende herkend?

“Ten tijde van de overval was ik niet in staat één van de daders te identificeren. Maar later heb ik in een commissariaat een rijkswachter of een lid van de gerechtelijke politie gezien, die dezelfde blik had als de man die mijn vader heeft doodgeschoten en mij zwaar heeft verwond”.

Dat vertelde Bozidar Djuroski gisteren tijdens het debatprogramma “Controverse” van de Franstalige televisiezender RTL-TVi. Op 27 september 1985 sloeg de Bende van Nijvel toe op de Delhaize in Eigenbrakel, en de toen 16-jarige Bozidar zat op de parkeerruimte van het grootwarenhuis naast zijn vader in een bestelwagen. Vader Djuroski overleefde de schietpartij niet; Bozidar werd zwaargewond maar kon worden gered nadat tijdens een urenlange operatie een long werd weggenomen.

Bozidar Djuroski heeft onder het gebeurde zwaar geleden: hij kon zijn studies niet meer voortzetten, heeft geen werk gevonden en krijgt bovendien geen enkele invaliditeitsuitkering. Ook psychisch en moreel lijdt de nu 26-jarige jongeman nog zwaar onder wat er tien jaar geleden is gebeurd.

Bozidar vertelde dat hij tot nog toe nooit had durven spreken over de man die hij herkend had als de schutter die de bestelwagen van zijn vader onder vuur had genomen, uit vrees dat men hem niet zou geloven.

Bron: Gazet van Antwerpen

Minister Justitie overlegt met gerecht over Bende

Minister van Justitie Stefaan de Clerck overlegt vandaag met de procureurs-generaal over het dossier van de Bende van Nijvel. Na dat gesprek zal de minister beslissen of er nieuwe initiatieven kunnen worden genomen. De Clerck heeft dat in de Kamer gezegd op vraag van Claude Eerdekens (PS).

De Clerck zei voorts dat hij nu ook een copie van de brief heeft gekregen, waarin gemeld wordt dat de reus van de Bende een rijkswachter zou zijn. De Clerck gaat het document overmaken aan de procureur-generaal van Bergen met het verzoek de vroeger uitgevoerde onderzoeken opnieuw onder de loep te nemen.

De Clerck stelde nog dat de advocaten van de burgerlijke partijen uit Aalst niet gevraagd hebben het dossier aan Charleroi te onttrekken. Zij vragen wel de aanstelling van een nationale magistraat of het opnieuw betrekken van de voormalige Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch bij het onderzoek.

Bron » De Tijd

België opnieuw in de ban van de Bende van Nijvel

De reeks bloedige overvallen van de Bende van Nijvel stonden in verband met de wapenhandel in het Midden-Oosten. En één van de sleutelfiguren van die Bende was niet alleen bekend bij de Belgische politie, hij maakte er deel van uit.

België is tien jaar na dato weer in de ban van de Bende. Achter een reeks van vijftien aanslagen in de eerste helft van de jaren tachtig, die 28 levens eisten, werd een Bende vermoed, de Bende van Nijvel. De aanslagen oogden als overvallen, maar er werd doorgaans meer geschoten dan geroofd. Gericht geschoten, op mensen die te veel wisten van een duistere wapenhandel in het Midden-Oosten, aldus een nieuwe bron die werd opgevoerd door de BRTN-televisie.

Er zou sprake zijn van omvangrijke wapenverkopen vanuit Israël aan diens Arabische buren. De wapens zouden via België in Nederland zijn geruild tegen drugs. Volgens een voormalige gevangenisdirecteur, die nu in Zuid-Afrika verblijft, zou de Bende van Nijvel personen hebben omgebracht die van die handel wisten.

Een even sensationeel als oncontroleerbaar verhaal. En er is meer. Volgens de Vlaamse volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers zou een lid van Bende, bekend onder de naam ‘de reus’, deel uit hebben gemaakt van een speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Coveliers geldt als een Bende-specialist. Hij was jaren geleden lid van de parlementaire commissie die moest nagaan wat er was misgelopen in het gerechtelijk onderzoek naar de Bende. Want dat onderzoek heeft niets opgeleverd.

De parlementaire commissie verbaasde zich toen al over het feit dat het onderzoek naar de Bende in 1990 verhuisde van Dendermonde naar Charleroi, net op het moment dat onderzoeksrechter Freddy Troch van Dendermonde resultaten leek te boeken. Nu pas wordt duidelijk dat die verhuizing plaatsvond op aandrang van de toenmalige minister van justitie Melchior Wathelet.

De Waalse christendemocraat Wathelet verliet onlangs de regering om rechter te worden bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Zijn opvolger, Stefaan De Clerck, spreekt van een autonome beslissing van de gerechtelijke instanties om het Bende-onderzoek geheel in Charleroi onder te brengen. De advocaten van familieleden van enkele slachtoffers van de Bende werden echter buiten die beslissing gehouden, hoewel zij uitdrukkelijk hadden gevraagd gehoord te worden. Gisteren drongen die advocaten er bij De Clerck op aan het onderzoek opnieuw in handen te geven van Freddy Troch. Het lijkt uitgesloten dat het raadsel van de Bende van Nijvel alsnog wordt opgelost. Maar België ziet politiek en justitie opnieuw in opspraak komen.

Bron » Trouw

Minister en advocaten ‘op zelfde lijn’ in Bendedossier

De advocaten die in het dossier van de Bende van Nijvel de familie van de slachtoffers vertegenwoordigen, hebben maandag aan minister van Justitie Stefaan de Clerck gevraagd magistraat Freddy Troch opnieuw de leiding te geven van het onderzoek. De Clerck beslist ten laatste begin volgende week of hij op die vraag ingaat.

Onderzoeksrechter Freddy Troch, die oorspronkelijk belast was met het onderzoek naar de Bende van Nijvel, moet worden aangesteld als een nationaal magistraat en de volledige onderzoeksbevoegdheid over het bende-dossier krijgen. Hij moet weer met dezelfde mensen kunnen samenwerken. Deze maatregelen moeten genomen worden voor 9 februari, de datum waarop de Raadkamer oordeelt over de buitenvervolgingstelling van negen verdachten in de zaak. Dat zijn de eisen die de advocaten van de burgerlijke partij maandag hebben voorgelegd aan minister van Justitie Stefaan de Clerck.

De minister beloofde ten laatste begin volgende week een antwoord klaar te hebben. Meester Callebaut stelde na afloop van het onderhoud dat ‘de minister op dezelfde lijn leek te zitten.’

De voormalige minister van Justitie, Melchior Wathelet, verzette zich in een persmededeling tegen ‘de lasterlijke verbetenheid’ waarmee sommigen beweren dat hij druk zou uitgeoefend hebben om het gerechtelijk dossier over de bende van Dendermonde naar Charleroi over te dragen. Volgens Wathelet werd de overdracht beslist na een uitvoerig gemotiveerd arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling na een louter gerechtelijke procedure.

Volgens berichten in een aantal kranten zou Wathelet in 1990 vijf procureurs-generaal uitdrukkelijk hebben verzocht het onderzoek uit de handen van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch te nemen. Troch had toen net inzage gevraagd in de dossiers rond Haemers, Bouhouche-Beijer en andere zaken.

De woordvoerder van de generale staf van de Rijkwacht ontkende met klem de hypothese van senator Coveliers dat de Rijkswacht voldoende informatie had om de ‘blonde reus’ van de Bende te kunnen identificieren als een lid van de voormalige groep Diane. De Rijkswachtwoordvoerder wees er nog op dat geen enkel actief lid van deze eenheid onder verdenking staat.

Bron » De Tijd