Bendecommissie ‘bis’ hoopt begin 1997 klaar te zijn met onderzoek

CVP-Kamerlid Tony van Parys stelde gisteren het tijdschema en de werkwijze voor van de speciale parlementaire commissie die moet nagaan wat er is fout gelopen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Vier juridische experts zullen de commissie begeleiden. In februari 1997 moeten de definitieve conclusies op tafel liggen.

De nieuwe Bende-commissie vat haar werkzaamheden aan na de parlementaire vakantie. Vanaf september zullen de commissieleden iedere week vergaderen. Met dit hoge vergadertempo hopen de volksvertegenwoordigers in zes maanden klaar te zijn met hun ‘onderzoek van het onderzoek’. Eind februari ’97 willen ze tot definitieve conclusies komen.

Tony van Parys, die de Bendecommissie ‘bis’ voorzit, onderscheidt drie fasen in de onderzoeksactivitieiten van de commisssie. In eerste instantie zullen experts een inventaris opmaken van alle publiek bekende klachten over de manier waarop het gerechtelijk onderzoek naar de Bende is gevoerd. De experts zullen hun opdracht in augustus aanvatten, zodat de commissie eind september al een algemene evaluatie van alle verzamelde problemen kan maken.

Van Parys deelde gisteren de namen van de aangestelde experts mee. Aan Nederlandstalige zijde gaat het zoals verwacht om de Leuvense professoren Cyriel Fijnaut en Raf Verstraeten, die samen op vraag van minister van Justitie De Clerck eerder een (mislukte) poging ondernamen tot onderzoek van het onderzoek. De Franstalige experts zijn professor Franchimont uit Luik, voorzitter van de werkgroep belast met de herziening van het strafwetboek, en professor Uyttendaele, grondwetspecialist aan de ULB. Deze laatste moet nog wel bevestigen dat hij de opdracht aanvaardt.

Reconstructie

Van oktober tot december buigt de commissie zich over het gevoeligste deel van haar werk: de reconstructie van de gevolgde procedures in het onderzoek, op basis van het strafdossier en alle bijbehorende documenten. ‘Niet zozeer de talrijke processen verbaal die zijn opgemaakt, als wel de verslagen over het overleg dat is gepleegd bijvoorbeeld wanneer een belangrijke optie werd afgesloten, interesseren ons’, aldus commissielid Renaat Landuyt (SP).

In diezelfde periode zal de commissie ook nagaan wat er is gebeurd met de conclusies van de eerste Bendecommissie, die op het einde van de jaren tachtig het Bendedossier heeft proberen uit te spitten. Zijn er conclusies waaraan geen gevolg werd gegeven? Welke wetgevende initiatieven zijn intussen genomen?

Via hoorzittingen met de betrokkenen bij het gerechtelijk onderzoek, wil de commissie achterhalen waarom gerecht en politie niet behoorlijk hebben kunnen functioneren. Van Parys riep de media op de commissie in deze maanden de kans te geven in stilte te werken. ‘Het is essentieel dat er een sfeer van vertrouwen wordt opgebouwd, zodat de ondervraagden durven praten’, zei hij.

Waarheid

In januari en februari 1997 komt dan ‘het moment van de waarheid’, zoals Van Parys het uitdrukte. Dan zal de commissie de actoren van het onderzoek confronteren met de fouten die in het onderzoek zijn vastgesteld.

Vastgestelde tekortkomingen zullen worden gerapporteerd aan de bevoegde instanties. De analyse van wat misliep in het Bende-dossier zal ten slotte ook leiden tot een evaluatie van het strafprocesrecht en meer algemeen van het functioneren van justitie en politie.

Bron » De Tijd