Zwaar tekort aan speurders door terreur

Door de stort­vloed aan ter­ro­ris­me­dos­siers is het alle hens aan dek bij de po­li­tie en zijn er veel min­der speur­ders om an­de­re on­der­zoe­ken te voe­ren.

Bij de fe­de­ra­le ge­rech­te­lij­ke po­li­tie van Brus­sel moe­ten speur­ders van niet-ter­ro­ris­me­af­de­lin­gen mas­saal bij­sprin­gen en gaapt er al een te­kort van 50 pro­cent bij af­de­lin­gen die an­de­re vor­men van cri­mi­na­li­teit moe­ten on­der­zoe­ken. In Ant­wer­pen is er een te­kort van on­ge­veer 30 pro­cent. Bij de fe­de­ra­le ge­rech­te­lij­ke po­li­tie van Luik, Char­le­roi en Gent schom­melt het te­kort tus­sen 20 en 10 pro­cent. Dat blijkt uit cij­fers van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Zaken Jan Jam­bon (N-VA).

“In de pro­vin­cies heb­ben we de oor­spron­ke­lij­ke ca­pa­ci­teit voor ter­ro­ris­me al ver­dub­beld. De helft van de ter­ro­ris­me­dos­siers wordt be­han­deld bui­ten de ge­spe­ci­a­li­seer­de on­der­zoeks­af­de­ling in Brus­sel”, ver­klaar­de Jam­bon in een par­le­men­tair ant­woord aan PS-Ka­mer­lid Nawal Ben Hamou.

Maar het vergt nu een­maal tijd om ter­ro­ris­me­af­de­lin­gen te ver­ster­ken, zei Jam­bon. Het is wach­ten op va­ca­tu­res, se­lec­ties, be­noe­min­gen. “In af­wach­ting heb­ben de ge­rech­te­lij­ke di­rec­teurs de keuze ge­kre­gen om hun ter­ro­ris­me­af­de­ling te ver­ster­ken met speur­ders uit an­de­re af­de­lin­gen of om ter­ro­ris­me­dos­siers toe te ver­trou­wen aan an­de­re af­de­lin­gen.”

In Brus­sel is er­voor ge­op­teerd ter­ro­ris­me­dos­siers ook door an­de­re af­de­lin­gen te laten be­han­de­len. In Ant­wer­pen is de ter­ro­ris­me­af­de­ling ver­sterkt door tij­de­lijk an­de­re speur­ders mee te laten wer­ken op ter­ro­ris­me­on­der­zoe­ken, bij­voor­beeld om be­wa­kings­ca­me­ra­beel­den te be­kij­ken.

Fe­de­raal pro­cu­reur Frédéric Van Leeuw geeft toe dat ook het fe­de­raal par­ket, dat alle ter­reuron­der­zoe­ken leidt, sinds en­ke­le maan­den nog amper an­de­re dan ter­ro­ris­me­dos­siers kan be­han­de­len, voor­al aan Frans­ta­li­ge zijde.

Bron » De Tijd

Het is niet erger dan vroeger

Nu er in de zomer van 2016 geen week voorbijgaat zonder bloedige aanslag, lijkt het alsof er in Europa meer terrorisme is dan vroeger. Gelukkig klopt dat niet. Onze rechtsstaten overleefden tijdens de ‘Jaren van Lood’ erger geweld. Daaruit kunnen we leren. “Elke terreurcyclus is eindig.”

Het is bijna een week geleden dat een amokmaker in München terreur zaaide in en rond shoppingcentrum Olympia. In 1972 diende het gebouw als perscentrum voor de toenmalige Olympische Spelen. Journalisten schreven er niet over sport, maar over terreur. Op 4 september gijzelde een commando van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September elf Israëlische atleten. Allen kwamen om.

De vergelijking zal vandaag bij nabestaanden van slachtoffers uit München, Nice of de vermoorde priester van Saint-Etienne-du-Rouvray hol klinken. Toch kan ze helpen om het bredere plaatje te zien. Ja, onze broeierige zomer vol aanslagen is een vreselijk zwarte bladzijde uit de recente geschiedenis. Maar, het terrorisme in West-Europa was in de jaren 70 en 80 nog erger dan vandaag.

Toch won de rechtsstaat altijd het pleit.

Wraak en weerwraak

Alleen al in 1972 vielen er in West-Europa zowat 400 doden bij ideologisch geweld, door Palestijnse groepen, radicale groeperingen en separatisten. In Noord-Ierland pleegde het Iers Republikeins Leger (IRA) 1.300 bomaanslagen, waarbij 130 Britse militairen omkwamen.

Duitsland ging toen al gebukt onder de terreur van de uiterst linkse Rote Armee Fraktion (RAF), met als later toppunt de ‘Duitse Herfst’ van 1977, toen onder meer werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer werd vermoord. Uit steun aan de RAF kaapte een Palestijns terreurcommando een Lufthansa-vliegtuig. Bondskanselier Helmut Schmidt stond toen in de schoenen van Angela Merkel vandaag. Hij moest vermijden dat politiek geweld zijn samenleving uiteen kon rijten, zoals in Italië.

Terrorisme ontspoorde daar in een cyclus van wraak en weerwraak. Naast de Rode Brigades, die in 1978 onder meer ex-premier Aldo Moro vermoordden, waren er extreemrechtse milities actief. Samen pleegden ze van 1969 tot 1981 tijdens de Anni di Piombo (Jaren van Lood) bijna 2.000 politieke moorden. De bloedigste terreurdaad werd gepleegd door de neofascistische Nuclei Armati Rivoluzionari, die op 2 augustus 1980 het treinstation van Bologna opbliezen. Vijfentachtig mensen kwamen om, evenveel als in Nice twee weken geleden.

Zwaartepunt

Ook België leefde toen in angst: 3 doden bij een bomaanslag voor de Joodse synagoge in de Antwerpse diamantwijk in 1980, bomaanslagen door de uiterst linkse CCC (2 doden) en 28 doden door de vermoedelijk extreemrechtse Bende van Nijvel (1982-1985).

In ons land werd de bloedige aanslag op Brussels Airport en Maalbeek op 22 maart dit jaar een triest hoogtepunt, maar op Europese schaal vielen er desondanks in 2016 nog altijd minder slachtoffers dan in terreurjaar 1988, met een triest record door de bomaanslag op een lijnvliegtuig boven het Schotse dorpje Lockerbie (270 doden).

“Sindsdien kende het terrorisme in Europa een systematische achteruitgang tot 2004 (jihadistische terreuraanslag in Madrid, 196 doden), daarna steeg het terug, maar nog altijd minder betekenisvol dan vroeger. In de jaren 70 lag het globale zwaartepunt van aanslagen nog in Europa. Later, en ook vandaag nog, werd dat Azië – vooral het Midden-Oosten”, zegt professor internationale relaties Rik Coolsaet (UGent), die wijst op de lessen die we kunnen trekken uit elk terreurverleden. ”Het is van belang te onthouden dat elke terreurgolf een conjunctuur kent: ze begint, plafonneert en gaat achteruit. Dat zal vroeger dan later gebeuren met IS.”

Oude technieken

Terreurorganisaties gaan volgens onderzoek bijna allen ten onder door interne discussies over hun eigen gruwel, ook jihadistische. “Al Qaida is een goed voorbeeld. Een kantelmoment kwam er toen ze in 2005 een aanslag pleegden op een hotel in Amman, waarbij ze veel slachtoffers maakten onder de gasten van een Jordaans huwelijksfeest. In de Arabische wereld verloren ze toen aanhang en legitimiteit.”

IS is als guerrilla in het Midden-Oosten al op de terugweg. Rest nog de vraag wanneer ze hun aantrekkingskracht verliezen op westerse lone wolves. IS ronselt via sociale media jongeren uit subculturen of criminele netwerken. Voor deze aangestuurde terreur 2.0 is er door het jonge internet geen historisch precedent – al zijn hun manipulatietechnieken wel zo oud als de straat. Denk maar aan apocalyptisch sekteleider zoals Charles Manson, die zijn aanhangers in 1969 aanzette om de zwangere actrice Sharon Tate en zeven anderen te vermoorden met messen.

“We weten nog niet of en onder welke vorm jihaditerreur zal herrijzen als IS al zijn grondgebied verliest. Toch moeten de lessen uit het verleden ons hoop geven dat ook deze terreurcyclus zijn eigen gruwel niet zal overleven”, zegt Coolsaet.

“De snelheid van de neergang zal wel afhangen van de wijze waarop overheden en wij als publiek reageren. Als we nu in paniek reageren en de polarisering versterken tussen niet-moslims en moslims bestendigen we de voedingsbodem in de subculturen waarop het huidige jihadisme inplugt. Ook lopen we dan het risico van extreemrechtse tegenaanslagen. We moeten dus vooral zorgen dat we niet, zoals in het Italië van de jaren 70 en 80, een terroristische dynamiek krijgen van actie en reactie die zichzelf langere tijd in stand kan houden.”

Bron » De Morgen

Vakbond: ‘Politie verdient veel te weinig’

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) onderzoekt of tienduizenden politiemensen al jaren te weinig verdienen in vergelijking met hun collega-ambtenaren die geen enkel risico lopen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. De politievakbonden becijferden dat inspecteurs elk jaar 2.030 euro minder verdienen dan gewone ambtenaren in vergelijkbare loonklassen.

“De politie kreeg sinds de hervormingen in 2001 geen opslag. In die overeenkomst stond: géén loonsverhoging voor de politie in de komende vijf jaar. Alleen zijn die vijf jaren er intussen vijftien geworden. In welke andere sector verdienen werknemers vandaag nog exact hetzelfde als vijftien jaar geleden? Ik kan er geen bedenken”, zegt Carlo Medo van NSPV. “Door een optimalisatie in 2014 staken zowat alle andere ambtenaren de politie voorbij op het vlak van verloning.”

Specialisten onderzoeken op vraag van minister Jambon de gegevens van de vakbonden. “We kunnen nog niet zeggen of hun cijfers juist zijn en het ongenoegen van de vakbonden terecht is”, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Of het verschil rechtgetrokken zal worden als het juist is? Eerst moeten we weten hoe het precies in elkaar zit. Daarna komen we daar zeker op terug met de vakbonden.”

Bron » De Standaard

Geens krijgt groen licht voor vijfde en laatste potpourri-wetsontwerp

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft vandaag het fiat gekregen van de ministerraad voor zijn laatste potpourri-wetsontwerp, bedoeld om snel voor meer efficiëntie te zorgen bij Justitie. De tekst sleutelt onder meer aan de adoptieregels en de problematiek van kinderontvoeringen naar het buitenland, voert een centraal erfrechtregister in en maakt videoconferenties bij de notaris mogelijk.

Op twee jaar tijd stoomde Geens vijf stevige wetsontwerpen klaar, stuk voor stuk bedoeld om te vereenvoudigen, te moderniseren en snelle efficiëntiewinsten te boeken bij Justitie. “Ik denk dat dit ook het laatste zal zijn, want de meeste ‘quick wins’ liggen achter ons. Nu gaan we de grote structuren aanpakken”, aldus de CD&V’er.

Potpourri 5 mikt op het burgerlijk recht, het burgerlijk procesrecht en het notariaat. Opvallend is bijvoorbeeld de invoering van videoconferentie bij de notaris. Daardoor zouden koper en verkoper van een woning – en hun respectievelijke notarissen – niet langer fysiek tot bij elkaar moeten komen voor het verlijden van de akte.

Er komt ook een centraal erfregister dat de akten, attesten en verklaringen van erfkeuze zal bundelen. Iedereen zal daar voordeel uit halen, aldus Geens. Verhuurders zullen bijvoorbeeld meteen weten bij wie aan te kloppen voor achterstallige huur, bankiers om te melden welke rekeningen nog bestaan op naam van de overledene. Niet onbelangrijk, met per jaar meer dan 500.000 te regelen nalatenschappen, merkt Geens op.

Voortaan zal de verwerping en aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving ook steeds bij de notaris moeten gebeuren. Tot op heden kon dat ook bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de overledene. De griffies krijgen daardoor meer tijd voor hun kerntaken, terwijl de burgers in veruit de meeste gevallen minder ver zullen moeten gaan.

Adoptieregeling

Potpourri 5 sleutelt ook aan de adoptieregels. Zoals de Vlaamse Gemeenschap vorig jaar reeds besliste, zal elke kandidaat-adoptant die een ‘niet-vertrouwd’ kind adopteert voortaan steeds eerst een geschiktheidsvonnis moeten bekomen, opdat de beoordeling van de adoptiegeschiktheid op ernstige wijze zou gebeuren en de rechter niet voor voldongen feiten staat. Voor de adoptie uit landen die enkel de kafala kennen – een vorm van wettelijke voogdij in landen met een islamitisch rechtssysteem – wordt dan weer meer rechtszekerheid voorzien.

Bij kinderontvoeringen door één van de ouders naar het buitenland wil Geens tot snellere grensoverschrijdende procedures komen. Hij hoopt dat te stimuleren met meer vertrouwen tussen beide landen, door de Belgische rechters te verplichten rekening te houden met de argumenten aangevoerd door het andere land. Tegelijk worden de grensoverschrijdende procedures aangepast om tot een snellere afhandeling te komen.

Afzonderlijke rechtszaken over kinderontvoeringen en omgangsrecht zullen voortaan ook worden samengevoegd. Vroeger werd de laatste zaak geschorst, waardoor een beslissing over al dan niet terugkeer werd genomen zonder dat duidelijk was wie uiteindelijk omgangsrecht of ouderlijk gezag zou krijgen.

Gerechtelijke stage

Voorts schaaft potpourri 5 aan de gerechtelijke stage voor wie de magistratuur in wil. Het onderscheid tussen de korte en de lange stage wordt vervangen door een gemeenschappelijke gerechtelijke stage van 24 maanden. Stagiairs zullen voortaan ook alle stageverplichtingen “met vrucht” moeten voltooien en niet langer gewoon de stage voltooien.

Tot slot sleutelt Geens aan de mobiliteit tussen vredegerechten en politierechtbanken en verruimt hij de mogelijkheid om zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling te organiseren in de gevangenis. Binnenkort zal dat ook kunnen in kader van overlevings- of uitleveringsprocedures.

Bron » De Morgen

Réunion des victimes le 4 octobre

Les magistrats en charge du dossier des tueries du Brabant ont décidé de rencontrer les familles des victimes le 4 octobre prochain à Charleroi. La précédente réunion datait de 2014. Pour le procureur général De Valkeneer, “cette réunion pour faire le point s’implose”.

Sur les recherches, Christian De Valkeneer concède: “Nous n’évoluons plus énormément. Il n’y a pas d’avancée spectaculaire.”

Enfin, si l’enquête ne mobilise plus que quatre policiers. (contre neuf encore l’année passée), le procureur exclut la dissolition prochaine de la cellule. “Stopper, c’est certainement non.”

Bron » La Dernière Heure