Temmerman: “Turtelboom liet karrenvracht onbetaalde facturen achter”

Hoewel ze beloofd had het probleem aan te pakken, is de betalingsachterstand op de FOD Justitie onder de vorige minister, Annemie Turtelboom (Open Vld), nog verslechterd. Dat stelt Karin Temmerman, sp.a-fractieleidster in de Kamer, in een reactie op berichten dat de betalingsachterstand zo is opgelopen dat de gerechtstolken pas in maart 2015 betaald zullen worden.

Temmerman hekelt de “karrenvracht onbetaalde facturen uit periode Turtelboom” die nu boven water komt en betreurt dat ze Turtelboom zelf niet meer kan ondervragen over haar “wanbeleid”.

“Tolken, geneesheren, gerechtspsychiaters, tandartsen, telecomoperatoren, sleepdiensten en andere experts wachten intussen al 6 maanden op de betaling van hun prestaties. De betalingsachterstand zou zo’n 75 miljoen euro bedragen”, stelt de sp.a’ster.

“Lextra Lingua, de vereniging voor beëdigde vertalers en tolken, meldt zelfs dat sommige tolken intussen al leningen moeten afsluiten om hun eigen rekeningen te betalen. Het absurde is dat de fiscus intussen wel al de btw op hun openstaande facturen vordert. Een aantal experts zou intussen al afhaken en niet langer voor het gerecht willen werken. Dat zou een groot verlies aan expertise betekenen.”

Temmerman zal woensdag in de bevoegde commissie huidig Justitieminister Koen Geens aan de tand voelen over de situatie. “Het is natuurlijk vreemd dat ik nu minister Geens moet ondervragen over het wanbeleid van zijn voorgangster. Ik kan minister Geens enkel vragen om naar een oplossing te zoeken voor de situatie die minister Turtelboom heeft laten ontsporen”, betreurt ze.

Bron » De Morgen

Maggie De Block neemt Justitie over van Turtelboom

Maggie De Block (Open VLD) wordt tijdelijk minister van Justitie in de federale regering in lopende zaken. Ze vervangt Annemie Turtelboom die naar het Vlaamse niveau overstapt om er viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie te worden. Dat bevestigden Turtelboom en het kabinet-De Block aan Belga.

De Block was staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering-Di Rupo. Sinds haar aanstelling eind 2011 groeide ze uit tot populairste politica van Vlaanderen, wat haar bij de verkiezingen van 25 mei 131.713 voorkeurstemmen opleverde in Vlaams-Brabant.

Nu Annemie Turtelboom minister van Financiën, Begroting en Energie wordt in de Vlaamse regering-Bourgeois, is de tijdelijke promotie voor De Block dan ook allerminst een verrassing. Hoe lang ze minister van Justitie zal blijven, hangt af van de snelheid waarmee de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel de verwachte “Zweedse” coalitie met N-VA, CD&V, Open Vld en MR op de been zullen krijgen. Verwacht wordt dat Turtelboom ook in die nieuwe regering op een ministersportefeuille kan rekenen.

Bron » De Standaard

Turtelboom voorstander van aanpassing verjaringstermijn Bende van Nijvel

Aftredend minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft oren naar de oproep van de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, die de volgende regering opriep zich over de kwestie van de verjaring van het onderzoek van de Bende van Nijvel te buigen. Dat bleek uit een reactie van Turtelboom op de VRT-radio.

De Valkeneer had de oproep gedaan op de persconferentie waarop bekendgemaakt werd dat een nieuwe aanhouding werd verricht in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De zaak verjaart op 10 november 2015, waardoor het wellicht niet meer mogelijk zal zijn een proces te houden.

Ook een maand geleden al pleitte De Valkeneer ervoor om de verjaringstermijn op trekken voor alle misdrijven waarvoor een levenslange gevangenisstraf mogelijk is.

“We hebben na de verkiezingen anderhalf jaar om de verjaringstermijn te wijzigen”, zei Turtelboom op de VRT-radio. “Als er nieuwe stappen zijn in deze zaak, zoals vandaag, moeten we die met beide handen grijpen om dit collectief trauma voor ons land op te lossen.”

“We zullen voorbereidende teksten maken, zodat men vrij snel na de verkiezingen, en uiteraard na aanwijzingen van het parket, de verjaringstermijn kan verlengen”, zei Turtelboom nog, die zich eerder al in die zin uitliet.

Bron » De Morgen

Turtelboom wil nog deze legislatuur landen met justitiehervorming

Annemie Turtelboom (Open VLD), de minister van Justitie, denkt dat ze nog tijdens deze legislatuur de justitiehervorming kan doorvoeren. “De wetsontwerpen die vandaag klaarliggen, zijn een akkoord van de zes regeringspartijen.” Vandaag starten in de commissie Justitie hoorzittingen over de justitiehervorming.

“We komen van 30 jaar discussie hierover”, zegt Turtelboom in “De ochtend” op Radio 1. “Na de commissie over de Bende Van Nijvel, de commissie-Dutroux, … hebben we het moment bereikt om een besluit te nemen om zo Justitie efficiënter te maken en te hervormen.”

Turtelboom is ervan overtuigd dat ze nog deze legislatuur kan landen met de hervorming zoals die nu op tafel ligt. “We kunnen later nog altijd bijsturen”, zegt ze daarover. De ontwerpen die nu besproken worden in de commissie zijn volgens haar geschreven op basis van een akkoord van de zes partijen in de regering, dus verwacht ze weinig problemen voor de goedkeuring.

De minister van Justitie benadrukt evenwel dat het niet om een besparingsoperatie gaat. “De bedoeling van de hervorming is om ervoor te zorgen dat er beter beheer komt en meer autonomie.”

Bron » VRT Nieuws

Afbraak pro deo: Turtelboom bespaart op de kwetsbaarsten

Sinds Annemie Turtelboom haar hervormingsplannen voor de rechtsbijstand bekend maakte, rommelt het in de juridische wereld en binnen het middenveld. De besparingsplannen die nu vrijdag op de ministerraad zullen komen, worden zelfs door de anders eerder voorzichtige Orde van Vlaamse Balies met de grond gelijk gemaakt. “De kwaliteit van de juridische bijstand is blijkbaar geen bekommernis meer.”

Om je vandaag te laten bijstaan door een pro deo-advocaat (een advocaat die door de staat betaald wordt zodat ook de armsten er beroep op kunnen doen) moet je aan strenge voorwaarden voldoen.

Zo mag een alleenstaande bijvoorbeeld maximaal 928 euro per maand verdienen. Volgens Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) lopen de kosten desondanks te hoog op. Er zouden teveel mensen beroep doen op gratis rechtsbijstand, en het gaat volgens haar te vaak om overbodige zaken. Er zou dan ook sprake zijn van misbruik en ‘overconsumptie’.

Vandaar dat haar plan onder meer extra controle behelst op advocaten, maar ook strengere voorwaarden inhoudt voor de rechtzoekende, net als het invoeren van remgeld – wat met andere woorden maakt dat het systeem niet langer volledig gratis is voor de rechtzoekende.

Bovendien zouden stagiaires volgens het plan 5 van hun 15 verplichte pro deo-zaken onbetaald moeten pleiten. ‘Dit is geen hervorming maar een platte besparing,’ klinkt de eensluidende reactie uit het veld.

Het gebeurt niet vaak dat protest tegen regeringsmaatregelen zo unisono klinkt vanuit zoveel verschillende betrokken instanties. Zowel het brede middenveld als de Orde benadrukken dat een hervorming van het pro deo-systeem in se geen dag te vroeg komt. Alleen zijn alle partijen ervan overtuigd dat Turtelboom de bal volledig misslaat.

In plaats van te besparen zou er immers fors geïnvesteerd moeten worden. Het huidige systeem kampt volgens hen al met onderfinanciering. Door te besparen komt het recht op gratis rechtsbijstand voor de minst begoeden in de samenleving helemaal onder druk te staan, zo luidt de kritiek.

“Dit gaat regelrecht in tegen een grondrecht,” zegt Ivo Flachet (Progress Lawyers Network). Hij is de woordvoerder van het Platform Recht voor Iedereen dat afgelopen vrijdag een petitie lanceerde die oproept tot een betere toegang tot rechtsbijstand.

Het platform herbergt meer dan dertig organisaties: vakbonden, sociale bewegingen, advocaten en organisaties actief tegen armoede en voor fundamentele rechten. Hoewel ze de bui al zagen hangen moest Flachet dit weekend tot zijn verbazing in de krant lezen dat de plannen van Minister Turtelboom al in zo’n ver gevorderd stadium zitten.

“Het wetsvoorstel is tot stand gekomen zonder inspraak van het middenveld. Het perkt het recht op juridische bijstand in via een aantal kleine en grote maatregelen. Ze willen op die manier enerzijds de instroom van rechtzoekenden beperken en anderzijds advocaten responsabiliseren. Nochtans moet je het systeem net au sérieux nemen en het uitbouwen in plaats van het te beperken.”

Uit documenten die de Orde van Vlaamse Balies gisteren naar alle advocaten stuurde blijkt dat zij er net zo over denken. “Het gaat om een aantal budgettaire maatregelen met het oog op besparingen ten koste van de zwakste rechtzoekenden en de advocaten, die zich bekommeren om hun juridische bijstand. Daarom zijn de gedane voorstellen onaanvaardbaar.”

In weinig omfloerste termen waarschuwt de Orde er daarnaast onder meer voor dat de kwaliteit van pro deo-rechtsbijstand onder druk komt te staan als de staat beknibbelt op de vergoeding van advocaten. Bovendien blijkt uit de teksten dat ook met hun adviezen weinig of geen rekening werd gehouden.

Het heeft er dan ook alle schijn naar dat de Minister liever niet teveel inspraak en debat wil over haar wetsvoorstel. Ivo Flachet: “Zoals ik het begrijp zou Minister Turtelboom haar voorstel in de programmawet van juni willen gieten. Programmawetten zijn nu precies de wetten waarover er weinig discussie is in het parlement.”

Ook in de rest van Europa doen er zich overigens gelijkaardige evoluties voor. In Nederland is de sociale rechtsbijstand traditioneel veel sterker uitgebouwd dan bij ons. Om een idee te geven: België voorziet nu een budget van ongeveer 75 miljoen euro.

Bij onze noorderburen gaat het om meer dan 400 miljoen euro. Alleen is er daar nu sprake van een besparing van om en bij de 150 miljoen euro, en dat op basis van precies dezelfde argumenten als in België.

Bron » De Wereld Morgen

Turtelboom vraagt audit van Staatsveiligheid

De Wetstraat reageert verontwaardigd op het uitgelekte rapport van de Staatsveiligheid. Na de Senaat vraagt ook justitieminister Turtelboom (Open Vld) een audit over de zaak aan het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert.

Heel wat politici, van meerderheid én oppositie, stellen zich vragen bij het geheime document dat in deze krant uitlekte. Het rapport, waarin een waslijst politici wordt vermeld, gaat na op welke manier organisaties als Scientology en Sahaja Yoga politici benaderen om beslissingsprocessen te beïnvloeden.

“Kamerleden en senatoren kunnen tijdens hun activiteiten niet gecontroleerd worden, ik ben daar zeer duidelijk over”, benadrukt minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Een parlementslid moet kunnen voelen wat in de maatschappij leeft en heeft contacten nodig.” De Open Vld-minister gaat het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, vragen een audit van de zaak te doen.

Turtelboom vindt het belangrijk dat de Staatsveiligheid zich over het fenomeen sekten kan blijven buigen. “Maar dat een parlementslid contact heeft met iemand van een sekte, betekent niet dat hij of zij die sekte steunt.” Staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) is tevreden dat de zaak onderzocht wordt. Ze is naar eigen zeggen zeer verbaasd dat haar naam in zo’n rapport opduikt.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vroeg zich op de RTBF af of de Staatsveiligheid geen andere prioriteiten moet krijgen. Volgens Milquet moet het aantal mensen die geheime rapporten krijgen misschien beperkt worden, iets waar ook Turtelboom voorstander van is.

Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune (CD&V) vroeg eerder al een onderzoek aan het Comité I, zowel over de inhoud van het rapport als over lekken in de pers. De Bethune vindt het “op zijn minst” vreemd dat de Staatsveiligheid in haar rapport over de contacten van de parlementsleden schrijft.

Gewezen minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) vindt het ronduit onaanvaardbaar dat parlementsleden tijdens hun activiteiten worden gevolgd. “Laat mij duidelijk zijn: het volgen van sekten is de corebusiness van de Staatsveiligheid. Maar het bekijken van de contacten van parlementsleden is iets heel anders.”

De N-VA vraagt hoorzittingen met Milquet, Turtelboom en de top van de Staatsveiligheid. “Niet achter gesloten deuren, maar open en bloot. Het gaat hier immers over de basisregels van onze parlementaire democratie”, aldus Kamerlid Ben Weyts. “Ik vraag mij af of de Staatsveiligheid niet het echte gevaar voor dit land is geworden”, stelt Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck, die ook in het rapport wordt genoemd.

CD&V-senator Rik Torfs ten slotte reageert zeer scherp. Volgens hem komen we in ons land bij momenten gevaarlijk dicht bij een politiestaat. “Laten we ons niet neerleggen bij deze ontsporingen. Internationale mensenrechtenorganisaties kunnen een zuiverende rol spelen, ons ‘systeem’ blijkt er uit zichzelf niet toe in staat.”

Bron » De Morgen

Turtelboom: “Justitie moet zélf meer communiceren”

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) vindt niet dat er zwaardere sancties moeten komen voor het schenden van het beroepsgeheim. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois had daarvoor gepleit in zijn mercuriale, maar de minister vindt dat er momenteel andere prioriteiten zijn.

Turtelboom is het met Liégeois eens wanneer die zegt dat perslekken niet kunnen. Maar de zwaardere sancties die hij vraagt voor het schenden van het beroepsgeheim, vindt ze niet nodig.

“Er moeten geen zwaardere straffen komen, er moeten gewoon minder lekken zijn. We hebben een gevangenisprobleem en werken hard om ook de kleine straffen te laten uitvoeren. Dan is dit geen prioriteit”, zei ze inTerzake op Canvas. De kritiek van Liégeois op de pers vindt Turtelboom ook te ver gaan: “Het probleem situeert zich bij de persoon die lekt, men moet niet schieten op de boodschapper.”

De perslekken zijn een probleem, erkent Turtelboom, maar de communicatie van magistraten en rechtsers is dat ook. Ze vindt dat deze zelf meer informatie moeten delen. Zo haalt ze het voorbeeld van het dossier-Michelle Martin aan: “De beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank in Bergen – die ik geheel respecteer – kwam er zonder enige duiding voor slachtoffers en publieke opinie. Nochtans is dat zeer belangrijk in een zaak waarin sprake is van een soort collectief trauma.”

Bron » De Standaard

Turtelboom moet in drie jaar tijd hele strafprocedure hervormen

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil een Commissie van Deskundigen oprichten om in drie jaar tijd de hele strafprocedure te herzien. Dat moet door de nieuwe Europese regels over bijstand aan verdachten. Dat zei ze zopas in de Kamercommissie Justitie, waar ze verslag uitbracht van de Europese Raad van Ministers van Justitie vorige week.

De Europese Commissie wil dat dat iedere verdachte recht heeft op bijstand door een advocaat tijdens alle verhoren bij alle misdrijven. In België kan dit alleen bij het eerste verhoor en het moet niet bij verkeersmisdrijven. Van de Europese Commissie mag de advocaat ook met zijn cliënt overleggen zolang hij wil, in België slechts een half uur. Van Europa mag de advocaat in verhoren vragen stellen en zelf antwoorden, in België niet. De Europese Commissie stoomde hierover een ontwerprichtlijn klaar.

Turtelboom zegde dat de Europese Commissie over haar ontwerprichtlijn nu onderhandelingen wil beginnen met het Europees Parlement. Die moeten rond zijn tegen het einde van dit jaar, zodat de richtlijn dan definitief wordt. Daarna krijgen de lidstaten van de Europese Unie drie jaar de tijd om hun rechtssysteem aan te passen aan die richtlijn.

Turtelboom: “Ik heb aan de Europese Commissaris voor Justitie, Viviance Reding, gezegd dat deze richtlijn voor ons veel te ver gaat. Ze heeft enorme budgettaire gevolgen en bovendien moeten we onze hele strafprocedure herzien. Ik heb ook een overgangstermijn van vijf jaar voorgesteld in plaats van drie, maar Reding drukte mij op het hart dat dit voor het Europees Parlement absoluut onhaalbaar is. Drie jaar is het maximum”.

De justitieminister zegde dat we dus onze hele strafprocedure zullen moeten hervormen in drie jaar tijd! “Daarom heb ik hulp gevraagd van deskundigen en universiteitsprofessoren. Het NICC (Nationaal Instituut voor de Criminologie en de Criminalistiek) moet samen met de Universiteit van Luik tegen september een studie maken van ons systeem van gratis rechtsbijstand en de gevolgen die dit soort veranderingen daarvoor kunnen hebben”.

Spanje, Italië, Portugal en Letland vonden het voorstel van de Commissie ook niet goed: ook zij meenden dat het toepassingsgebied te ruim was. Frankrijk vond dan weer net als België dat de termijn van drie jaar om de richtlijn om te zetten in het eigen rechtssysteem te kort was. Maar uiteindelijk bleven alleen nog België, Estland en Portugal kritisch voor het voorstel van de Commissie. Nederland en Luxemburg steunen de Commissie en ook Engeland zou willen meedoen.

Bron » Gazet van Antwerpen

Turtelboom verdedigt minnelijke schikking in Kamer

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft in de Kamer benadrukt dat de uitgebreide minnelijke schikking al sinds de stemming van de nieuwe wet in mei 2011 toegepast wordt. De rondzendbrief die dezer dagen heel wat stof doet opwaaien, moet vooral zorgen voor een uniforme interpretatie op het hele Belgische grondgebied, klonk het. De rondzendbrief in kwestie breidt het gebruik van minnelijke schikkingen in strafzaken gevoelig uit.

Bij gevallen van corruptie, bedrog, oplichting, computercriminaliteit, bendevorming en zelfs diefstallen zonder geweld kunnen criminelen via een schikking hun strafblad blanco houden. Turtelboom kreeg heel wat vragen over de nieuwe rondzendbrief. Oppositieleden Stefaan Van Hecke (Groen), Juliette Boulet (Ecolo) en Peter Logghe (Vlaams Belang) vrezen immers een “klassejustitie”, waarbij wie geld heeft zijn proces kan “afkopen”.

De liberale minister spreekt echter van een “realistische oplossing” voor complexe strafzaken, die uitzicht biedt op een “snel en zeker resultaat” zonder procedureslag met topadvocaten. Bovendien kan het voor fiscale en sociale fraude slechts indien alle verschuldigde lasten – plus intresten – zijn betaald, en na groen licht van de betrokken administratie. “De slachtoffers hebben steeds medezeggenschap”, onderstreepte Turtelboom.

Doel is niet om de staatskas te spijzen, vervolgde de minister. Het vormt een besparing voor Justitie en zorgt voor een snellere inning, maar blijft afhankelijk van zaak tot zaak. De eventuele opbrengst valt dus niet te voorspellen, klonk het. Wel is sinds de invoering van de wet in mei 2011 al 65 miljoen euro geïnd, waarvan 40,7 miljoen bij vier zaken in het ressort Antwerpen en 24,7 miljoen bij vijf zaken in het ressort Brussel. In Gent, Luik en Bergen zijn nog geen schikkingen afgesloten, aldus nog Turtelboom.

Bron » De Morgen

Turtelboom wil tegen 2014 kruispuntbank justitie

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil werk maken van een strategisch plan om justitie te informatiseren. Tegen 2014 moeten via de kruispuntbank ‘JustX’ alle gegevens over rechtszaken elektronisch verzameld en aan elkaar gekoppeld worden.

Centraal in Turtelbooms informatiseringsplannen, staat ‘JustX’, een kruispuntbank waar alle gegevens elektronisch verzameld en aan elkaar gekoppeld worden Magistraten moeten er tegen 2014 alle pv’s, bewijsstukken van onderzoeksrechters, conclusies van advocaten, vonnissen en uitvoeringsbesluiten voor de gevangenissen in één elektronisch dossier kunnen raadplegen.

De informatisering moet er stap voor stap komen en zal gaan via proefprojecten. “Op die manier moet iedereen op het terrein overtuigd worden”, benadrukt Turtelboom woensdag in De Morgen. Voorbeelden zijn de kruispuntbank Sociale Zekerheid of het eHealthsysteem van Volksgezondheid.

Aangezien er wordt gewerkt met bestaande technologieën, waarvan de overheid de contracten al onderhandeld heeft, moeten geen nieuwe overheidsaanbestedingen gelanceerd worden. Dit jaar wordt 2 miljoen euro voor de kruispuntbank uitgetrokken. Volgend jaar 2,2 miljoen.

Bron » De Standaard