Temmerman: “Turtelboom liet karrenvracht onbetaalde facturen achter”

Hoewel ze beloofd had het probleem aan te pakken, is de betalingsachterstand op de FOD Justitie onder de vorige minister, Annemie Turtelboom (Open Vld), nog verslechterd. Dat stelt Karin Temmerman, sp.a-fractieleidster in de Kamer, in een reactie op berichten dat de betalingsachterstand zo is opgelopen dat de gerechtstolken pas in maart 2015 betaald zullen worden.

Temmerman hekelt de “karrenvracht onbetaalde facturen uit periode Turtelboom” die nu boven water komt en betreurt dat ze Turtelboom zelf niet meer kan ondervragen over haar “wanbeleid”.

“Tolken, geneesheren, gerechtspsychiaters, tandartsen, telecomoperatoren, sleepdiensten en andere experts wachten intussen al 6 maanden op de betaling van hun prestaties. De betalingsachterstand zou zo’n 75 miljoen euro bedragen”, stelt de sp.a’ster.

“Lextra Lingua, de vereniging voor beëdigde vertalers en tolken, meldt zelfs dat sommige tolken intussen al leningen moeten afsluiten om hun eigen rekeningen te betalen. Het absurde is dat de fiscus intussen wel al de btw op hun openstaande facturen vordert. Een aantal experts zou intussen al afhaken en niet langer voor het gerecht willen werken. Dat zou een groot verlies aan expertise betekenen.”

Temmerman zal woensdag in de bevoegde commissie huidig Justitieminister Koen Geens aan de tand voelen over de situatie. “Het is natuurlijk vreemd dat ik nu minister Geens moet ondervragen over het wanbeleid van zijn voorgangster. Ik kan minister Geens enkel vragen om naar een oplossing te zoeken voor de situatie die minister Turtelboom heeft laten ontsporen”, betreurt ze.

Bron » De Morgen

Maggie De Block neemt Justitie over van Turtelboom

Maggie De Block (Open VLD) wordt tijdelijk minister van Justitie in de federale regering in lopende zaken. Ze vervangt Annemie Turtelboom die naar het Vlaamse niveau overstapt om er viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie te worden. Dat bevestigden Turtelboom en het kabinet-De Block aan Belga.

De Block was staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de federale regering-Di Rupo. Sinds haar aanstelling eind 2011 groeide ze uit tot populairste politica van Vlaanderen, wat haar bij de verkiezingen van 25 mei 131.713 voorkeurstemmen opleverde in Vlaams-Brabant.

Nu Annemie Turtelboom minister van Financiën, Begroting en Energie wordt in de Vlaamse regering-Bourgeois, is de tijdelijke promotie voor De Block dan ook allerminst een verrassing. Hoe lang ze minister van Justitie zal blijven, hangt af van de snelheid waarmee de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel de verwachte “Zweedse” coalitie met N-VA, CD&V, Open Vld en MR op de been zullen krijgen. Verwacht wordt dat Turtelboom ook in die nieuwe regering op een ministersportefeuille kan rekenen.

Bron » De Standaard

Turtelboom voorstander van aanpassing verjaringstermijn Bende van Nijvel

Aftredend minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft oren naar de oproep van de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, die de volgende regering opriep zich over de kwestie van de verjaring van het onderzoek van de Bende van Nijvel te buigen. Dat bleek uit een reactie van Turtelboom op de VRT-radio.

De Valkeneer had de oproep gedaan op de persconferentie waarop bekendgemaakt werd dat een nieuwe aanhouding werd verricht in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De zaak verjaart op 10 november 2015, waardoor het wellicht niet meer mogelijk zal zijn een proces te houden.

Ook een maand geleden al pleitte De Valkeneer ervoor om de verjaringstermijn op trekken voor alle misdrijven waarvoor een levenslange gevangenisstraf mogelijk is.

“We hebben na de verkiezingen anderhalf jaar om de verjaringstermijn te wijzigen”, zei Turtelboom op de VRT-radio. “Als er nieuwe stappen zijn in deze zaak, zoals vandaag, moeten we die met beide handen grijpen om dit collectief trauma voor ons land op te lossen.”

“We zullen voorbereidende teksten maken, zodat men vrij snel na de verkiezingen, en uiteraard na aanwijzingen van het parket, de verjaringstermijn kan verlengen”, zei Turtelboom nog, die zich eerder al in die zin uitliet.

Bron » De Morgen

Turtelboom wil nog deze legislatuur landen met justitiehervorming

Annemie Turtelboom (Open VLD), de minister van Justitie, denkt dat ze nog tijdens deze legislatuur de justitiehervorming kan doorvoeren. “De wetsontwerpen die vandaag klaarliggen, zijn een akkoord van de zes regeringspartijen.” Vandaag starten in de commissie Justitie hoorzittingen over de justitiehervorming.

“We komen van 30 jaar discussie hierover”, zegt Turtelboom in “De ochtend” op Radio 1. “Na de commissie over de Bende Van Nijvel, de commissie-Dutroux, … hebben we het moment bereikt om een besluit te nemen om zo Justitie efficiënter te maken en te hervormen.”

Turtelboom is ervan overtuigd dat ze nog deze legislatuur kan landen met de hervorming zoals die nu op tafel ligt. “We kunnen later nog altijd bijsturen”, zegt ze daarover. De ontwerpen die nu besproken worden in de commissie zijn volgens haar geschreven op basis van een akkoord van de zes partijen in de regering, dus verwacht ze weinig problemen voor de goedkeuring.

De minister van Justitie benadrukt evenwel dat het niet om een besparingsoperatie gaat. “De bedoeling van de hervorming is om ervoor te zorgen dat er beter beheer komt en meer autonomie.”

Bron » VRT Nieuws

Afbraak pro deo: Turtelboom bespaart op de kwetsbaarsten

Sinds Annemie Turtelboom haar hervormingsplannen voor de rechtsbijstand bekend maakte, rommelt het in de juridische wereld en binnen het middenveld. De besparingsplannen die nu vrijdag op de ministerraad zullen komen, worden zelfs door de anders eerder voorzichtige Orde van Vlaamse Balies met de grond gelijk gemaakt. “De kwaliteit van de juridische bijstand is blijkbaar geen bekommernis meer.”

Om je vandaag te laten bijstaan door een pro deo-advocaat (een advocaat die door de staat betaald wordt zodat ook de armsten er beroep op kunnen doen) moet je aan strenge voorwaarden voldoen.

Zo mag een alleenstaande bijvoorbeeld maximaal 928 euro per maand verdienen. Volgens Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) lopen de kosten desondanks te hoog op. Er zouden teveel mensen beroep doen op gratis rechtsbijstand, en het gaat volgens haar te vaak om overbodige zaken. Er zou dan ook sprake zijn van misbruik en ‘overconsumptie’.

Vandaar dat haar plan onder meer extra controle behelst op advocaten, maar ook strengere voorwaarden inhoudt voor de rechtzoekende, net als het invoeren van remgeld – wat met andere woorden maakt dat het systeem niet langer volledig gratis is voor de rechtzoekende.

Bovendien zouden stagiaires volgens het plan 5 van hun 15 verplichte pro deo-zaken onbetaald moeten pleiten. ‘Dit is geen hervorming maar een platte besparing,’ klinkt de eensluidende reactie uit het veld.

Het gebeurt niet vaak dat protest tegen regeringsmaatregelen zo unisono klinkt vanuit zoveel verschillende betrokken instanties. Zowel het brede middenveld als de Orde benadrukken dat een hervorming van het pro deo-systeem in se geen dag te vroeg komt. Alleen zijn alle partijen ervan overtuigd dat Turtelboom de bal volledig misslaat.

In plaats van te besparen zou er immers fors geïnvesteerd moeten worden. Het huidige systeem kampt volgens hen al met onderfinanciering. Door te besparen komt het recht op gratis rechtsbijstand voor de minst begoeden in de samenleving helemaal onder druk te staan, zo luidt de kritiek.

“Dit gaat regelrecht in tegen een grondrecht,” zegt Ivo Flachet (Progress Lawyers Network). Hij is de woordvoerder van het Platform Recht voor Iedereen dat afgelopen vrijdag een petitie lanceerde die oproept tot een betere toegang tot rechtsbijstand.

Het platform herbergt meer dan dertig organisaties: vakbonden, sociale bewegingen, advocaten en organisaties actief tegen armoede en voor fundamentele rechten. Hoewel ze de bui al zagen hangen moest Flachet dit weekend tot zijn verbazing in de krant lezen dat de plannen van Minister Turtelboom al in zo’n ver gevorderd stadium zitten.

“Het wetsvoorstel is tot stand gekomen zonder inspraak van het middenveld. Het perkt het recht op juridische bijstand in via een aantal kleine en grote maatregelen. Ze willen op die manier enerzijds de instroom van rechtzoekenden beperken en anderzijds advocaten responsabiliseren. Nochtans moet je het systeem net au sérieux nemen en het uitbouwen in plaats van het te beperken.”

Uit documenten die de Orde van Vlaamse Balies gisteren naar alle advocaten stuurde blijkt dat zij er net zo over denken. “Het gaat om een aantal budgettaire maatregelen met het oog op besparingen ten koste van de zwakste rechtzoekenden en de advocaten, die zich bekommeren om hun juridische bijstand. Daarom zijn de gedane voorstellen onaanvaardbaar.”

In weinig omfloerste termen waarschuwt de Orde er daarnaast onder meer voor dat de kwaliteit van pro deo-rechtsbijstand onder druk komt te staan als de staat beknibbelt op de vergoeding van advocaten. Bovendien blijkt uit de teksten dat ook met hun adviezen weinig of geen rekening werd gehouden.

Het heeft er dan ook alle schijn naar dat de Minister liever niet teveel inspraak en debat wil over haar wetsvoorstel. Ivo Flachet: “Zoals ik het begrijp zou Minister Turtelboom haar voorstel in de programmawet van juni willen gieten. Programmawetten zijn nu precies de wetten waarover er weinig discussie is in het parlement.”

Ook in de rest van Europa doen er zich overigens gelijkaardige evoluties voor. In Nederland is de sociale rechtsbijstand traditioneel veel sterker uitgebouwd dan bij ons. Om een idee te geven: België voorziet nu een budget van ongeveer 75 miljoen euro.

Bij onze noorderburen gaat het om meer dan 400 miljoen euro. Alleen is er daar nu sprake van een besparing van om en bij de 150 miljoen euro, en dat op basis van precies dezelfde argumenten als in België.

Bron » De Wereld Morgen