Speciale kamercommissie gaat Bende-onderzoek doorlichten

Er komt wellicht een speciale kamercommissie die het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaat doorlichten. De partijen bereiden tegen het einde van de week een concreet voorstel ter zake voor. De kamercommissie voor Justitie voelde gisteren de procureur-generaal van Bergen, Georges Demanet, aan de tand over zijn weigering om de twee professoren die belast waren met ‘het onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ toegang te verschaffen tot het volledige Bende-dossier.

De kamercommissie voor Justitie bekritiseerde gisteren tijdens een onderhoud met de vijf procureurs-generaal over het strafrechtelijk beleid, de weigerachtige houding van procureur-generaal Georges Demanet van Bergen om de door minister De Clerck aangestelde professoren Verstraeten en Fijnaut volledig inzage te geven in het Bende-dossier. Demanets optreden deed het ‘onderzoek van het onderzoek naar de Bende’ van de professoren mislukken.

De procureur-generaal verdedigde gisteren zijn optreden en stelde dat een volledig inzagerecht de scheiding van de machten en het geheim van het onderzoek in het gedrang zouden hebben gebracht. De documenten die niet werden vrijgegeven waren volgens Demanet interne stukken en politiedocumenten die niet relevant waren voor het onderzoek van de professoren, maar die wel vertrouwelijke informatie bevatten zoals de financiële toestand van de slachtoffers.

Demanet meende dat deze documenten niet door derden mocht worden ingekeken, zoniet hoefde het parket niet meer te rekenen op de medewerking van de politiediensten. De Bergense magistraat verklaarde wel voorstander te zijn van ‘doorzichtigheid in het dossier’. Tony van Parys (CVP) zei te moeten glimlachen met de ‘wil tot doorzichtigheid’ van Demanet en vroeg waarom de gerechtelijke macht zelf geen initiatief genomen had om het onderzoek naar de Bende door te lichten.

Op de vraag waarom het onderzoek naar de Bende naar Charleroi werd overgeheveld speelde Demanet de bal terug naar het parlement: één van de conclusies van de zogenaamde Bendecommissie was dat er teveel onderzoeksrechters met het dossier bezig waren. Bovendien besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent de onderzoeksrechter van Dendermonde van het onderzoek te ontlasten. ‘Wij waren geen vragende partij om het onderzoek te ontvangen, gezien de enorme belasting dat dit met zich mee zou brengen’, zo voegde hij eraan toe.

Renaat Landuyt (SP) stelde gisteren vast dat er geen andere mogelijkheid overblijft dan een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die zelf het onderzoek naar de bende van Nijvel zal doorlichten. De grote partijen werken hierover tegen het einde van de week concrete voorstellen uit.

Cel-Cools

De procureur-generaal van Luik, Léon Giet, ontkende gisteren dat de ontmanteling wordt overwogen van de onderzoekscel die de moord op de PS-voorman André Cools tracht op te lossen.

De afgelopen dagen ging het gerucht dat de bevoegde magistraat in het Luikse Hof van Beroep deze stap overwoog omdat de onderzoekscel te weinig vorderingen boekte in vergelijking met de mensen en de middelen die ter beschikking werden gesteld.

Bron » De Tijd

FN-voorzitter Daniel Féret stapt op

Daniel Féret, de voorzitter en stichter van de Franstalige extreem-rechtse partij Front Nationale, stapt op. De reden van Férets ontslag is onduidelijk. Naar eigen zeggen wil hij zich meer gaan toeleggen op zijn mandaat als Europarlementslid, nu zijn partij haar eerste groeipijnen voorbij is.

Volgens andere bronnen in de partij is de dokter-politicus onder druk gezet om opzij te treden. De nieuwe partijvoorzitter wordt op 4 mei aangeduid door het partijbureau. Er zijn twee kandidaten: Georges Matagne (70) en Juan Lemmens (33).

Bron » De Tijd

VU laakt houding gerecht in Bendedossier

De Volksunie vindt dat het gerecht geen misbruik mag maken van zijn onafhankelijkheid tegenover de politiek om de wantoestanden in eigen rangen toe te dekken. De partij verwijst daarmee naar het falend onderzoek naar de Bende van Nijvel.

De magistraten moeten hun conclusies onvoorwaardelijk kunnen trekken, zonder dat dit aanleiding mag geven tot ruilhandel. Maar in het falende Bende-onderzoek worden duidelijk stinkende potjes dicht gehouden, iets wat een democratie niet kan verdragen, aldus nog de partij.

Bron » De Tijd

Professoren beëindigen onderzoek Bende-dossier

De Leuvense professoren Fijnaut en Verstraeten stoppen met hun doorlichting van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Hun argumentatie: weigering om dossiers in te zien, het verstoppertje-spelen achter het beroepsgeheim, de wanorde van het dossier. Minister van Justitie Stefaan de Clerck speelt de opdracht door naar drie advocaten-generaal, en beveelt een disciplinair onderzoek naar de gebeurtenissen in de onderzoekscel van Jumet.

Maakten sommige gerechtelijke onderzoekers zich tijdens het onderzoek naar de Bende van Nijvel, al dan niet bewust, schuldig aan ‘fouten of schendingen van de rechten van de burgerlijke partijen’? Eind november was het de tiende verjaardag van de laatste aan de bende toegeschreven overval. Na een stroom van nieuwe klachten, vond minister van Justitie De Clerck het hoog tijd om meer klaarheid in de zaak te brengen. Hij gelastte de Leuvense professoren Cyriel Fijnaut en Raf Verstraeten een gedetailleerde analyse te maken van de pijnpunten van het Bende-onderzoek.

Bijna onmiddellijk kwam vanuit de gerechtelijke wereld kritiek over het miskennen van de scheiding der machten, en de schending van het geheim van het onderzoek. Begin januari leken de plooien echter gladgestreken: De Clerck kon de procureurs-generaal over de streep trekken door de opdracht van de academici te versmallen tot het opmaken van een ‘inventaris van alle publiek gemaakte grieven’.

Die inventarisering is vervroegd spaak gelopen. Enkele weken geleden deelden Fijnaut en Verstraeten De Clerck mee dat ‘het hen niet mogelijk is hun opdracht in volle sereniteit en met de nodige methodologische waarborgen op een adequate wijze uit te voeren’. Het gerecht verleent hen geen toegang tot het volledige Bende-dossier. Andere hinderpaal is het beroepsgeheim. Nogal wat onderzoekers schrokken er voor terug om hun medewerking te verlenen, uit angst voor tuchtrechterlijke en zelfs strafrechterlijke vervolging.

Ook materieel bleek het niet mogelijk om de opdracht binnen de afgesproken tijdspanne (zes maanden) af te ronden. Het bendedossier, zoals het opgeslagen ligt bij de onderzoekscel van Jumet, is een warboel, zo mochten de professoren vaststellen. Een ‘mankement’ dat procureur-generaal Demanet verborgen heeft gehouden voor minister De Clerck. Bij diens bezoek aan Jumet midden maart, kreeg hij alleen twaalf kasten met ‘zorgvuldig bijgehouden documenten’ te zien.

De Clerck is over het voorval niet te spreken en start een disciplinair onderzoek.
De opdracht van Fijnaut en Verstraeten wordt nu overgenomen door de advocaten-generaal Morlet (Brussel), Du Four (Gent) en Michaux (Bergen). Daarnaast komt er ook een nieuwe parlementaire commissie die het onderzoek naar de Bende zal doorlichten.

Bron » De Morgen