Politiediensten mogen communicatiegegevens niet langer gebruiken

De politie, het gerecht en Staatsveiligheid in ons land dreigen een belangrijk wapen te verliezen in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Het Grondwettelijk Hof heeft de dataretentiewet, die telecommunicatiebedrijven verplicht gegevens over e-mail en telefoonverkeer bij te houden, nietig verklaard. Het is een belangrijke overwinning voor privacy-activisten, de bevoegde ministers onderzoeken het arrest.

De beslissing van het Hof is een zege voor de Liga voor Mensenrechten en Franstalige advocaten in Brussel, die een procedure hadden opgestart om de wet op de ‘dataretentie’ te laten vernietigen. Die wet regelt de opslag en toegang tot communicatiegegevens en is sinds 2013 in voege.

“Dit is een historisch arrest”, reageert Raf Jespers, advocaat van de Liga voor de Mensenrechten. “De dataretentiewet was niets minder dan de grootste inbreuk ooit op de privacy in ons land. De conclusie van het Grondwettelijk Hof is duidelijk: privacy is geen relict uit vervlogen tijden, maar een basisrecht in de 21ste eeuw.”

De wet was een gevolg van een Europese richtlijn, die er kwam na de aanslagen in Londen en Madrid in het kader van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Het gaat niet om het bijhouden van gesprekken zelf, maar om metagegevens zoals de duur van gesprekken, hoelang je met iemand belt en welke computer en welk toestel werd gebruikt. Grotendeels komt het dus neer op de gegevens die telecombedrijven bijhouden om hun klanten te factureren.

Alle telecomproviders, zoals Belgacom en Telenet, moeten die data bijhouden. Via een Cel Justitie vragen politie of gerecht de gegevens over de gebruikers op.

De impact van de beslissing van het Grondwettelijk Hof is groot. Voor politie en veiligheidsdiensten betekent het een grondverschuiving. Het is ook de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor lopende onderzoeken en strafzaken waarin communicatiegegevens zijn opgevraagd in het kader van de wet op de dataretentie.

“Wij zijn blij met het arrest, maar we hopen dat de regering nu ook zijn beleid aanpast. In het regeerakkoord staan nog meer initiatieven, zoals datamining en datamatching, die de privacy aantasten en buiten proportie zijn”, aldus Raf Jespers.

Bron » De Morgen

Overheid mag data van Belgen niet meer bijhouden

De Belgische overheid mag niet langer de communicatiegegevens van alle Belgen bijhouden voor de opsporing van strafbare feiten. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in de zaak die werd aangespannen door de Liga voor de Mensenrechten. Het Grondwettelijk Hof vernietigt zo de wet die telecom- en internetbedrijven verplichtte om de gegevens een jaar lang te bewaren.

“Nu worden alle communicatiegegevens van alle Belgische burgers bijgehouden, zonder enig onderscheid”, legt Caroline De Geest van de Liga voor de Mensenrechten uit. “Daarbij zijn dus ook de gegevens van personen die totaal niet verdacht worden van de misdrijven die in de wet worden aangehaald. Dat is buitensporig en daarom moet de wet vernietigd worden. Telecommunicatie neemt vandaag een zodanig belangrijke plaats in ons leven in dat de inbreuk op de privacy des te groter is.”

De zogenoemde dataretentiewet was een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn. De wet verplichtte internetproviders om de verkeers- en locatiegegevens (en dus niet de inhoud van gesprekken) gedurende een jaar te bewaren en was sinds oktober 2014 van kracht.

De Belgische wet ging echter veel verder dan de originele Europese tekst. Het Europees Hof van Justitie maakte de Europese databewaringsrichtlijn in april van vorig jaar al ongedaan. Als gevolg daarvan kwam in verscheidene Europese landen de nationale omzetting onder druk te staan. Eerder verklaarden ook Nederland, Duitsland, Bulgarije en Roemenië hun nationale dataretentiewet nietig.

Bron » VRT Nieuws

Liga voor Mensenrechten naar Grondwettelijk Hof omdat politie te veel data over ons bijhoudt

De Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige zusterorganisatie stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op het politioneel informatiebeheer, die onder meer de opslag van persoonsgegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie regelt.

Hoewel de mensenrechtenorganisaties de nieuwe wet een ’verbetering’ noemen ten opzichte van de huidige regelgeving rond politionele databanken, zien ze ook een aantal ‘slordigheden’ die de politie een bijna onbegrensde bevoegdheid tot datavergaring toekent. Dat meldt de Liga donderdag in een persbericht.

Zo worden gegevens van personen die worden vrijgesproken niet automatisch gewist. Het risico bestaat dus dat men bij de politie geregistreerd blijft voor een misdrijf, zelfs wanneer men door het gerecht voor dat feit werd vrijgesproken. Hiervoor moet een wisprocedure voorzien worden, aldus de organisatie.

Verder is er volgens de Liga geen degelijke regeling over hoe de opslag van gegevens van bestuurlijke politie moet gebeuren. Elke vorm van zogezegde ‘overlast’ kan aanleiding geven tot langdurige gegevensbewaring in de databanken van de federale politie. Vage begrippen hebben tot gevolg dat eenieder (getuigen, omstanders, slachtoffers, betrokkenen, …) het voorwerp kunnen vormen van de bewaring en exploitatie van de bewaarde persoonsgegevens.

Er is ook onvoldoende controle op de opslag en vernietiging van de gegevens. Enkel de toegang tot de gegevens is voorbehouden aan een controleorgaan, maar de onafhankelijkheid van dat orgaan is niet gegarandeerd. Dit is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Daarnaast is ook de bewaringstermijn onredelijk lang. Een archiveringstijd van 30 jaar is in strijd met wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als redelijk beschouwt, stelt de Liga.

Tot slot voorziet de wet in een zeer ruime mogelijkheid om minderjarigen te registreren. De registratie in de ANG van een minderjarige tussen 14 en 18 jaar, gebeurt zonder toestemming van een magistraat.

Dit is strijdig met het internationaal recht, dat bepaalt dat een minderjarige niet als een volwassene mag worden behandeld. Een stommiteit die een jongere op 15-jarige leeftijd beging, kan hem aldus blijven achtervolgen wanneer hij op 25-jarige leeftijd gaat solliciteren.

Op basis van deze argumenten vragen de mensenrechtenorganisaties dat het Grondwettelijk Hof deze wet geheel of gedeeltelijk vernietigt.

Bron » De Standaard

Alle verkeersinbreuken in één databank

De politie werkt aan een nationale gegevensbank waarin alle verkeersinbreuken van Belgen staan. Dat zegt hoofdcommissaris Kristof De Pauw van de federale wegpolitie in de krant Het Laatste Nieuws.

In de “Algemene Nationale Gegevensbank Verkeer” moet iedere onmiddellijke inning en iedere minnelijke schikking bevatten. De bedoeling is dat agenten die meteen kunnen raadplegen als ze een verkeersovertreder tegenhouden.

“Als vandaag iemand lichtjes positief blaast en die zweert bij hoog en bij laag dat het de eerste keer is, zouden de agenten mogelijk wat milder kunnen zijn”, zegt De Pauw in de krant. “Met de gegevensbank zullen ze na een inbreuk het volledige ‘verkeersverleden’ van elke chauffeur in kaart kunnen brengen – informatie die we nu nog niet meteen bij de hand hebben.”

De databank zou nog een heel eind verdergaan dan de eerder bekendgemaakte “kruispuntbank rijbewijzen”. Wanneer de database operationeel zal zijn, is nog onduidelijk.

Bron » De Morgen

Milquet wil grote schoonmaak in politiedatabank

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil dat gegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank, de grote databank van de politie, na een bepaalde periode automatisch gewist worden. Nu zitten alle namen van personen en bedrijven daarin die ooit in een proces-verbaal gelinkt zijn aan een mogelijk misdrijf, schrijft De Tijd.

“Pas bij overlijden of wanneer ze op eigen initiatief naar de privacycommissie stappen, kunnen de gegevens uit de databank worden geschrapt”, verduidelijkt Jean-Marie Brabant, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie in de krant. “Maar het gebeurt dus niet automatisch. En dat druist in tegen alle Europese regels op dat vlak.”

Maar ook de kwaliteit van de gegevens in de ANG moet omhoog, aangezien eenzelfde voorval nu bijvoorbeeld op teveel manieren – met verschillende gradaties – kan worden ingevoerd.

Voorts wil Milquet ook de structuur van de databank verbeteren, zodat makkelijker specifieke databases kunnen worden aangemaakt voor bepaalde doeleinden of verschijnselen. Zoals bijvoorbeeld een databank voor gestolen kunstwerken.

Tot slot wil de cdH-vicepremier de ANG ook openstellen voor de Staatsveiligheid. De politie kan nu al gegevens delen met de inlichtingendienst, maar die zou in de toekomst rechtstreeks toegang krijgen. Over de specifieke modaliteiten voor die toegang wordt echter nog gediscussieerd in de regering, verduidelijkt Milquets woordvoerster nog in de krant.

Bron » De Morgen