Politie heeft geen toegang tot overzicht van betrouwbare tolken

De FOD Justitie houdt een lijst bij van vertalers-tolken die een eed hebben afgelegd en dus betrouwbaar zijn. Maar alleen het gerecht zelf kan die raadplegen. Dat is knap vervelend voor de politie die anderstaligen wil verhoren, of voor wie officiële documenten, zoals een diploma, wil laten vertalen. Justitie plant crisiscommunicatie.

Hoe goed de technologie ook mag zijn, Google Translate heeft zijn grenzen. Voor vertalingen in een officiële context worden beëdigde vertalers-tolken ingeschakeld. Dagelijks doen mensen op hen een beroep voor de vertaling van bijvoorbeeld bewijzen van goed zedelijk gedrag, diploma’s, attesten, enzovoort. Beëdigde tolken zijn ook aanwezig tijdens huwelijken of treden op tijdens theoretische en praktische rijexamens voor mensen die het Nederlands niet voldoende machtig zijn. Bij politie en gerecht is de bijstand van de beëdigde vertalers-tolken niet weg te denken. Zij staan in voor de vertaling van telefoontaps uit het Albanees, helpen bij het verhoor van Vietnamese slachtoffers van mensensmokkel of maken in de rechtbank de uitspraak verstaanbaar voor de Braziliaanse drugssmokkelaar.

Jarenlang was er geen controle op wie zich ‘beëdigd vertaler’ noemde. Rechtbanken hielden zelf lijsten bij, maar daar zat geen lijn in. In 2014 kwam de aanzet voor een nationaal register, in 2016 werd het uiteindelijk opgesteld. De bedoeling was dat het register ook publiek zou worden, zodat iedereen vlot kon weten bij wie hij kon aankloppen. ‘Een moderne justitie waar de burger vertrouwen in stelt, vraagt om transparantie en de inzet van onpartijdige en kwaliteitsvolle experten, tolken en vertalers’, verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bij de aankondiging eind 2016.

Dat register met beëdigde vertalers en tolken, een project van de FOD Justitie, is vandaag nog steeds niet publiek. ‘Wie op zoek is naar een beëdigd vertaler, tolk of gerechtsdeskundige, kan geen globale betrouwbare bron raadplegen’, zegt Edward Landtsheere, de woordvoerder van de FOD (federale overheidsdienst) Justitie.

Eedaflegging

Dat is op zich al niet zo praktisch. Bovendien veranderden vorig jaar de regels voor de opname in dat register. Iedereen die de titel wilde dragen, moest tussen 3 en 20 december een eed afleggen bij een hof van beroep (voordien gebeurde dat per gerechtelijk arrondissement). Daardoor kan enkel wie in december de eed aflegde, nog officiële vertalingen uitvoeren. Maar door de combinatie van een niet-publiek register met de veranderde regels, is het overzicht over de betrouwbare tolken zoek.

De politie is daardoor niet meer zeker of de tolk die ze inschakelt wel beëdigd is. Als dat niet zo is, dan kan het verhoor uiteindelijk ongeldig worden verklaard. Daarom moet de politie aan de tolk vragen of hij een bepaald nummer heeft dat bevestigt dat hij de eed heeft afgelegd. Bij de minste twijfel moet de tolk in spoedprocedure ter plekke de eed afleggen.

Naar de griffie

Volgens Henri Boghe, zelf vertaler-tolk, dreigen er problemen met rijbewijzen die na 1 januari zijn behaald met de bijstand van een tolk. ‘Daar zitten er zeker tussen die niet beëdigd waren’, zegt Boghe. ‘Dat betekent dat die rijbewijzen nietig kunnen worden verklaard.’ De vertaler contacteerde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) hier al over. ‘Ik kreeg als antwoord dat er verder wordt gewerkt op basis van de documenten uit het verleden die in de examencentra werden voorgelegd door de tolken en waaruit hun beëdiging moet blijken. Dat getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de wet die van kracht is, en voor de tolken en vertalers die zich wél tijdig in regel hebben gesteld.’

Bij de FOD Justitie is nog niet duidelijk wanneer het register volledig publiek toegankelijk zal zijn. ‘Daar zit druk achter’, zegt de woordvoerder. ‘Niet alleen vanuit de politie, ook vanuit het kabinet-Justitie. We krijgen heel wat vragen vanop het terrein. Volgende week zullen we crisiscommunicatie publiceren met alle richtlijnen. In afwachting van een publiek register kunnen mensen terecht bij de griffie van de rechtbank voor het overzicht van de beëdigde vertalers en tolken.’

Bron » De Standaard

Gerecht zal tolken en experten sneller uitbetalen

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsexperten zullen vanaf nu sneller betaald worden voor hun diensten. Elk arrondissement krijgt een centraal aanspreekpunt voor de uitbetaling. Het wetsontwerp werd half maart goedgekeurd in het parlement en verschijnt vrijdag in het Staatsblad, meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De uitbetaling van gerechtsexperten loopt niet altijd van een leien dakje. Gerechtstolken klagen bijvoorbeeld al jaren over achterstallige betalingen. Daar moeten de dertien gerechtskostenbureaus – één voor elk arrondissement – komaf mee maken.

Vertalers en collega-deskundigen moeten zich niet langer wenden tot een parketsecretariaat of de lokale griffie voor de betaling van hun facturen, maar naar het gerechtelijke arrondissement waar ze wonen. Daar zullen medewerkers die zijn opgeleid in overheidsboekhouding, de betalingen afhandelen, zegt minister Geens.

60 dagen

Bovendien zullen de experten ook sneller uitbetaald worden. De gemiddelde betalingstermijn gaat van 154 dagen vorig jaar naar minder dan 60 dagen, verzekert Geens. Deskundigen moeten voortaan ook maar één kostenstaat per maand voorleggen met daarin alle prestaties. Het onderscheid tussen ‘dringende’ en ‘niet-dringende’ kosten verdwijnt, omdat die laatste categorie vaak vertraagd werd uitbetaald en tot misverstanden leidde.

Tot slot moeten de gerechtskostenbureaus er ook voor zorgen dat de uitgaven in strafzaken beter beheerst worden. Zo zal de FOD Financiën gerechtskosten beter kunnen terugvorderen bij de veroordeelde, omdat er digitaal gewerkt wordt en informatie beter wordt uitgewisseld.

Bron » De Standaard

Opnieuw protest gerechtstolken: “werkomstandigheden zijn ronduit erbarmelijk”

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) heeft deze middag op de Brusselse correctionele rechtbank opnieuw actie gevoerd tegen de omstandigheden waarin de gerechtstolken moeten werken en de veel te lage vergoedingen die ze krijgen.

“Deze toestanden zijn ronduit erbarmelijk, het wordt tijd dat de minister van Justitie met constructieve, structurele oplossingen komt om het beroep van beëdigd vertaler/tolk grondig te moderniseren en te professionaliseren”, zegt José Emmanuel D’Hoore, voorzitter van de BBVT.

“De akoestiek in de Brusselse zittingszalen is erbarmelijk”, zegt de BBVT-voorzitter. “Er zijn geen of ontoereikende geluidsinstallaties en voorstellen om met tolkenkoffers te werken, worden afgeketst. Door het grote aantal tolken in diverse talen in sommige processen overstemmen de tolken elkaar, de magistraten en advocaten. Magistraten en advocaten zijn ook niet opgeleid om met tolken te werken.”

“Daarenboven moeten wij steevast plaatsnemen tussen de verdachten, of dat nu terreurverdachten, drugsbaronnen of wapenhandelaars zijn. Alsof veiligheidsvoorschriften niet voor tolken gelden. Tenslotte weten wij op voorhand ook niets over de zaak waarin we moeten tolken, ook al gaat het soms om ingewikkelde zaken.”

De tolken voerden hun protestactie naar aanleiding van de pleidooien in het proces tegen de bende mensensmokkelaars, die tussen juli en november 2015 een 150-tal vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk zouden gesmokkeld hebben.

Op 1 september had het openbaar ministerie celstraffen van 5 tot 10 jaar gevorderd tegen de 12 verdachten. Vorige week dinsdag waren de pleidooien van de verdediging nog uitgesteld, net omdat er onvoldoende tolken aanwezig waren, maar vandaag kon er wel gepleit worden. Het vonnis valt over enkele weken.

Bron » De Morgen

“Goedkope vertalingen dreigen Justitie duur te komen staan”

De ondermaatse kwaliteit van vertalingen zorgt steeds meer voor problemen in grote strafdossiers. Dat zegt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) woensdag. Dinsdag nog werd de start van het proces-Wesphael voor het hof van assisen van Henegouwen verdaagd van februari 2016 naar september 2016.

Goedkope vertalingen en de plannen om tolken niet langer te vergoeden voor wachttijd op zittingen dreigen Justitie op termijn duur komen te staan: elk uitstel van een rechtszaak betekent immers een verlies van tijd en middelen voor Justitie en de maatschappij, zeggen de tolken.

Die wijzen er woensdag op dat vertalers hun werk mogen factureren aan het tarief van 8,14 euro bruto per pagina van 30 regels, of wel 0,27 euro per regel. Een professioneel vertaler kan op een normale werkdag van acht uur zorgen voor de kwalitatieve vertaling van zes tot acht pagina’s.

“Het hoeft geen verder betoog dat men hier met 8,14 euro per pagina nauwelijks de kost kan verdienen.” Ter vergelijking: in Frankrijk bedraagt het vertaaltarief voor Justitie 25 euro per pagina van 250 Franse woorden. Het minimumtarief in Duitsland bedraagt 1,55 euro per regel.

Ondanks meerdere vergaderingen met vertegenwoordigers uit de sector tijdens het voorbije jaar lijken het kabinet Geens en de administratie van de FOD Justitie nog steeds onvoldoende te beseffen dat er een prijskaartje hangt aan de broodnodige professionalisering van deze tak van de juridische sector, luidt het.

“De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken vraagt dan ook dat de federale regering eindelijk voldoende middelen uittrekt.”

Bron » De Standaard

Magistraten moeten leren omgaan met geld

De achterstallige facturen bij Justitie raken langzaam maar zeker betaald. Om de uitgaven min of meer onder controle te houden, zullen magistraten een cursus ‘gerechtskosten’ moeten volgen.

‘Gerechtskosten’, dat is het geld dat Justitie uitgeeft aan telefoons afluisteren, vertalingen, DNA-analyses, gerechtsdeurwaarders, enzovoort. Die hebben nogal de neiging om de pan uit te swingen. Vorig jaar ging het om ruim 97 miljoen euro, maar daar zat voor 22 miljoen aan facturen bij die het gerecht nog meesleepte uit voorgaande jaren. De grootste slokop zijn de uitgaven aan de deurwaarders (21,7 miljoen in 2013), daarna komen de tolken, genetisch onderzoek en takelkosten.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verkreeg dat de achterstallige facturen worden weggewerkt. Daarvoor trekt de federale regering 146 miljoen euro uit – een aanzienlijk bedrag.

“Daarnaast moeten we maken dat de rechtbanken en parketten maximaal geïnformeerd en gesensibiliseerd zijn over de gerechtskosten”, zegt Geens.

Daarom zullen leidinggevende (parket)magistraten en griffiers een opleiding over gerechtskosten moeten volgen. De bedoeling is dat ze daardoor bewuster omspringen met het geld van Justitie, bijvoorbeeld door niet elke sigarettenpeuk in een gestolen auto te laten onderzoek op DNA of door auto’s die in beslag zijn genomen, sneller weer vrij te geven.

“Rechtbanken zullen hun ervaringen vooral ook met elkaar moeten uitwisselen”, verduidelijkt de woordvoerster van Geens. De opleiding moet gebeuren binnen de twee jaar na de benoeming of aanwijzing van een magistraat.

De cursus ‘omgaan met geld’ komt er net nu er ook een nieuwe vorm van beheer wordt ingevoerd binnen de magistratuur, waarbij parketten en rechtbanken autonoom beslissen over hun budget.

Behalve door de cursus probeert Geens de uitgaven te doen dalen door afspraken met telecomoperatoren en laboratoria.

Bron » De Standaard