Lange procedures bij justitie blijven probleem

De overgrote meerderheid van de Belgen vindt dat de behandeling van een zaak door justitie te lang duurt. Dat blijkt uit de vierde editie van de justitiebarometer. Dat aanvoelen is al jarenlang een pijnpunt voor justitie.

De barometer, in opdracht van de Hoge Raad voor de Justitie, peilt naar de perceptie van de burger over justitie. Uit de barometer – op basis van een steekproef in het voorjaar 2014 bij 1.511 inwoners – blijkt dat 92 procent van de respondenten vindt dat een rechtszaak te lang duurt. “Een constant maar jammer genoeg hoog cijfer”, aldus Paul Ceuninck, lid van de Raad. Bij vorige barometers lag dat percentage immers onverminderd erg hoog: 92 in 2002 en 94 in 2007 en 2010.

Uit de barometer blijkt dat 61 procent van de Belgen vertrouwen heeft in justitie. Het aanvoelen over justitie ligt daarmee in de lijn van de vorige peilingen, met uitzondering van 2002, toen in de nasleep van de affaire Dutroux amper 41 procent van de Belgen aangaf vertrouwen te hebben in justitie. “Dat vertrouwen in justitie is sindsdien toch hersteld”, aldus voorzitster France Blanmailland.

Erg hoog is 61 procent niet, geeft men toe bij de Hoge Raad. “Maar populair zal justitie nooit echt zijn: er zullen altijd ontevredenen zijn”, luidt het bij de Raad. Bij een uitspraak van een rechtbank zijn er immers winnaars en verliezers.

Nog uit de steekproef blijkt dat 76 procent vindt dat een persoon betrokken bij een rechtszaak een eerlijk proces krijgt. Daar zijn meer Vlamingen dan Walen van overtuigd. Amper 35 procent vindt dat justitie voldoende informeert over haar werking, een percentage dat wel in stijgende lijn gaat in vergelijking met de vorige barometers.

De meerderheid (77 procent) van de ondervraagden geeft de voorkeur aan een beroepsrechter, tegen 50 procent die de voorkeur geeft aan een groep burgers. Dat is in lijn met het eigen advies van de Hoge Raad voor de Justitie, die voorstander is van een afschaffing van de assisenjury.

De Belg is ook voorstander van bemiddeling: 92 procent toont zich voorstander van die verzoeningsprocedure bij burgerlijke zaken om conflicten op te lossen.

Voorts blijkt dat 60 procent van de respondenten vindt dat gevangenen hun volledige gevangenisstraf moeten uitzitten. Dat lijkt in tegenstelling met de vaststelling dat 69 procent voorstander is van elektronisch toezicht en zelfs 83 procent van een gemeenschapsdienst als alternatieve straf.

Hieruit blijkt, volgens de Hoge Raad, dat er onwetenheid is bij de mensen over wanneer en waarom iemand sneller kan vrijkomen en is er daarom nood aan informatie.

Bron » De Morgen

Nieuwe deontologische gids voor magistratuur

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) en de Adviesraad van de Magistratuur hebben woensdag de ‘Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten’ voorgesteld. Rechters en parketmagistraten zouden er een reeks aanbevelingen en principes in moeten vinden en het document zou moeten ‘uitnodigen tot permanente reflectie en discussie en zo het vertrouwen van de burger in het rechtssysteem versterken’.

De gids zal worden toegestuurd aan de zowat 2.500 Belgische magistraten, stafhouders van de balies, leden van de commissies Justitie van de Kamer en de Senaat. Ook de minister van Justitie en de premier ontvangen een exemplaar.

“Het document is het resultaat van het gezamenlijke werk van twee representatieve en democratische organen”, aldus de Adviesraad van de Magistratuur. “Laat ons immers niet vergeten dat de HRJ bestaat uit magistraten en niet-magistraten.”

De 23 bladzijden tellende gids bevat acht waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, terughoudendheid en discretie, ijver, respect en luistervaardigheid, gelijke behandeling en bekwaamheid.

Het document zal de actoren binnen justitie eveneens toelaten gemeenschappelijke waarden opnieuw te delen. “We willen ook evolueren tot een modern en positief management van het korps”, klinkt het. “In een sector waar men benoemd wordt, is dat een uitstekende manier om de kwaliteit van het werk te verbeteren door een debat te doen ontstaan.”

“De gids dient niet om slechts eenmaal gelezen te worden en vervolgens in een lade te verdwijnen”, stelt Geert Vervaeke, de voorzitter van de HRJ. “Hij moet dienen om de kwaliteit van onze justitie permanent te verbeteren.”

Bron » De Standaard

Zes op de tien Belgen heeft vertrouwen in justitie

Zes op de tien Belgen hebben vertrouwen in justitie. Dat is meer dan in het parlement (53%) en de pers (51%), maar minder dan in het onderwijs (94%) of de politie (85%). Dat blijkt uit de derde justitiebarometer van de Hoge Raad voor de Justitie, op basis van een telefonische enquête bij 3.300 Belgen tussen april en juni, die maandag werd voorgesteld. Driekwart vindt dat de rechters hun zaken niet snel afhandelen.

De helft (56%) van de ondervraagden is (eerder) tevreden over de werking van justitie. Dat is iets minder dan in de peiling van 2007 (60%). Een vijfde vindt dat justitie de afgelopen jaren beter is gaan werken, de helft ziet geen verschil. Volgens driekwart geeft justitie onvoldoende informatie over haar werking.

Opmerkelijk is dat het idee van klassenjustitie nog niet dood is. Hoewel 72% meent dat rechters voldoende dossierkennis hebben, vindt maar 62% dat rechters hun beslissingen onafhankelijk nemen en amper 55% dat rechters alle burgers gelijk behandelen.

67% van de ondervraagden is (eerder) voorstander van een volksjury voor bepaalde misdrijven. Acht op de tien vinden dat de werkwijze waarbij burgers die gespecialiseerd zijn in het onderwerp, zoals arbeidsrecht, de rechter bijstaan, moet uitgebreid worden naar andere burgerlijke zaken.

Een meerderheid vindt dat de straffen niet zwaar genoeg zijn, vooral bij georganiseerde misdaad (90%). 60% vindt dat een gedetineerde niet vervroegd mag vrijkomen, 66% is voorstander van elektronisch toezicht en 82% van gemeenschapsdienst.

Bron » De Standaard

Londers wil ‘publiek debat’ over Justitie en pers

Als de dossiers rond Fortis en handelsrechter Francine De Tandt uitgeklaard zijn, moet er een publiek debat komen over de te nemen institutionele maatregelen. Maar ook de rol van pers en politie moet dringend besproken worden. Dat heeft de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, dinsdag gezegd bij de opening van het gerechtelijke jaar van het Hof. “Geen enkel onderwerp mag in stilte voorbijgaan.

Noch de vragen over de werking van Justitie, noch bijvoorbeeld het probleem van de spanning tussen enerzijds de vrijheid van pers en anderzijds het geheim van het onderzoek en het vermoeden van onschuld, noch de vraag of het wenselijk is dat een politiedienst tussenbeide komt in de vraag of het opportuun is tot vervolging over te gaan”, aldus Londers.

Hij voegde eraan toe dat de rechterlijke orde actief zal deelnemen aan dat debat. Maar dat zal pas kunnen gebeuren nadat intern eerst orde op zaken wordt gesteld. Anders kan dat niet met het nodige gezag gebeurde, argumenteerde Londers. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie betreurde dat de recente affaires alle positieve aspecten aan de werking van Justitie overschaduwen. Hij hoopt dan ook dat de dossiers Fortis en De Tandt snel kunnen worden behandeld. Londers riep alle betrokken magistraten daarom op goed mee te werken.

“Het is van het hoogste belang voor het vertrouwen van de burger in Justitie dat dit proces van waarheidsvinding binnen de kortst mogelijke tijd wordt afgerond. Het is dan ook een morele plicht van alle betrokken magistraten om hun volle medewerking te verlenen aan de thans lopende tuchtrechtelijke- en strafrechtelijke onderzoeken, met dien verstande dat zij daarbij dezelfde fundamentele rechten genieten als elke andere burger”, verklaarde Londers. De hoogste magistraat van het land wil dat de waarheid in de affaires aan het licht komt.

“De burgers van dit land, maar ook de collega’s-magistraten die dag in dag uit integer, dat wil zeggen in volle onafhankelijkheid en onpartijdigheid, met volle inzet en groot plichtsbesef hun delicate functie uitoefenen, hebben het recht dat de feiten waar het om gaat in beide zaken daadwerkelijk worden vastgelegd, zodat de waarheid aan het licht komt en duidelijk kan onderscheiden worden van wat mogelijks louter aantijgingen en verdachtmakingen zijn.”

Bron » De Standaard

Vertrouwen in Belgische justitie stijgt spectaculair

Twee op de drie Belgen, 66 pct, heeft vandaag vertrouwen in de gerechtelijke instellingen in België. Vijf jaar geleden was dat amper één op twee, 41 pct. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging die dit jaar werd uitgevoerd in opdracht van de Hoge Raad van Justitie. De bevraging voor de tweede zogeheten Justitiebarometer werd uitgevoerd door Significant Gfk, dat in 2002 al een eerste bevraging organiseerde.

Net zoals in 2002 vond de bevraging dit jaar plaats bij een representatieve steekproef van 3.210 inwoners van België, in de periode tussen 7 februari en 17 april 2007. Uit de cijfers blijkt dat de algemene tevredenheid, zowel in de gerechtelijke instellingen als actoren, is gestegen. Slechts 37 pct is niet tevreden over de werking van justitie.

In 2002 was dat nog 64 pct. In 2002 had maar 55 procent vertrouwen in de advocaten. In 2007 is dat aantal gestegen tot 71 pct. Ook het vertrouwen in de rechters stijgt van 37 naar 66 pct. Een overgrote meerderheid, 92 pct, vindt wel dat rechtszaken te lang duren en dat zware criminele en seksuele misdrijven zwaarder moeten bestraft worden.

Bron » De Morgen