Ministerraad bouwt assisen nagenoeg helemaal af

Het Hof van Assisen ziet zijn rol fors ingeperkt. Voortaan zullen alle misdaden – met uitzondering van politieke en persmisdrijven – door de correctionele rechtbank berecht kunnen worden, al blijft assisen in principe wel nog een optie. De ingreep maakt deel uit van het tweede hervormingspakket van justitieminister Koen Geens (CD&V) dat vandaag groen licht kreeg van de ministerraad.

Het plan om meer zaken te correctionaliseren raakte eerder al bekend. Oorspronkelijk stelde minister Geens evenwel voor om de zwaarste misdaden tegen politiemensen en eventueel ook tegen minderjarige slachtoffers voor assisen te houden. De Raad van State waarschuwde echter voor ongelijkheid.

Minister Geens koos daarop voor de vlucht vooruit en besloot ook die uitzonderingen dan maar te schrappen. De ministerraad volgt hem daarin. Alle misdaden zullen voortaan dus gecorrectionaliseerd kunnen worden, al behoudt de kamer van inbeschuldigingstelling wel de autonomie om te beslissen om toch naar assisen te gaan.

“Het Hof van Assisen houdt dus niet op te bestaan”, onderstreept Geens. Dat zou ook niet mogelijk zijn zonder grondwetswijziging. “Maar een heel aantal tijdrovende en dure assisenprocessen zullen kunnen vervangen worden door correctionele processen, wat neerkomt op een belangrijke besparing voor Justitie.”

De ingreep maakt deel uit van het ruimer pakket hervormingen in het strafprocesrecht. Zo verkleint Geens bijvoorbeeld ook de rol van de onderzoeksrechters bij huiszoekingen, door het toepassingsgebied van het mini-onderzoek uit te breiden. En er komt een ‘guitly plea’, waardoor lange debatten en procedures overbodig worden als een verdachte onmiddellijk schuld bekent voor de rechtbank.

Bron » De Morgen

Geens wil jaar lang bijhouden met wie u belt en sms’t

De federale ministerraad heeft ingestemd met het aangepaste wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht om gegevens van hun klanten bij te houden.

Voor de zomer had het Grondwettelijk Hof de oude wet vernietigd. De rechters misten voldoende garanties voor de privacy. Experts waarschuwden echter meteen dat de vernietiging kwalijke gevolgen zou hebben voor de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Ook minister van Justitie Koen Geens liet meteen verstaan dat hij het principe van dataretentie niet overboord wou gooien.

Het nieuwe wetsontwerp, dat reeds een gunstig advies van de privacycommissie ontving, verplicht telecomoperatoren opnieuw gegevens over elektronische communicatie van klanten gedurende één jaar bij te houden. Het gaat daarbij niet om de inhoud van telefoontjes of sms’jes, wel om wie we bellen en mailen, wanneer en hoe lang.

Het nieuwe wetsontwerp versterkt de waarborgen, stelt Geens. Zo wordt de duur van de toegang tot de gegevens afhankelijk gemaakt van de straf die op het misdrijf staat. Voor gemiddelde inbreuken geldt een toegang voor de laatste zes maanden. Voor de zwaarste inbreuken kunnen de data de hele bewaartermijn geraadpleegd worden, voor kleine inbreuken is er geen toegang mogelijk.

Er is ook extra bescherming ingebouwd voor artsen en advocaten in het kader van hun beroepsgeheim. Tenslotte versterkt de nieuwe tekst de beschermingsmaatregelen bij operatoren die moeten vermijden dat er illegaal toegang tot de gegevens wordt gegeven.

Het wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State. Nadien volgt een nieuwe lezing in de ministerraad.

Bron » De Morgen

Onkelinx aan Geens: “U verzwakt de rechterlijke macht”

Het Kamerdebat over de hervorming van het burgerlijk procesrecht is vrijdag uit de startblokken geschoten met een forse uitval van PS-fractieleidster Laurette Onkelinx richting Justitieminister Koen Geens. Ze verweet de minister dat door het besparingsritme bij Justitie, de gerechtelijke macht onmogelijk normaal kan werken. Geens reageerde fel. “Zeg niet dat ik de kracht niet heb om Justitie en de rechtzoekenden te verdedigen.”

De hervorming van het burgerlijk procesrecht dient in de eerste plaats om een aantal procedures te versnellen. De tekst, die later op de dag normaal gezien wordt goedgekeurd, is beter bekend als de Potpourriwet. Bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd nog drie gelijkaardige wetteksten op de parlementsbanken belanden.

De plenaire bespreking ging vanmorgen meteen van start met zware woorden vanop de PS-banken richting minister Geens. Fractieleidster Onkelinx citeerde verschillende “wanhoopskreten” die vanuit de justitiële wereld in de media verschenen over het gebrek aan middelen en personeel. “De besparingen van uw regering maken het onmogelijk voor de rechterlijke macht om normaal te functioneren”, luidde het. “U hebt niet de kracht gehad een begroting die naam waardig voor Justitie te verdedigen”.

Onkelinx laakte ook dat minister Geens “heeft geweigerd” rekening te houden met de mening van de experten over de tekst. “Was het onverschilligheid? Was het zwakheid? In beide gevallen verzwakt u de rechterlijke macht”, aldus de PS-fractieleidster.

De CD&V-minister liet de kritiek niet over zijn kant gaan. “U zegt dat ik niet de kracht heb gehad Justitie te verdedigen. Het tegendeel is waar”, zei Geens. “Ik heb de voorbije twaalf maanden alles gedaan opdat Justitie beter dan voordien kan werken”. Geens somde alle initiatieven op die hij daarvoor de voorbije twaalf maanden heeft genomen.

De minister voerde daarbij aan dat hij had beloofd dat Justitie zou kunnen afwijken van het voorziene besparingsritme. “Zoals de eerste minister zou zeggen: woord gehouden”. Ook het dichtrijden van de achterstallige facturen en het vacant stellen van honderden plaatsen passeerden de revue. “Gisteren heb ik groen licht gekregen van de Inspectie Financiën om 50 extra plaatsen voor magistraten vacant te stellen. Kom dus niet zeggen dat ik niet de kracht heb Justitie te verdedigen”.

Geens benadrukte dat hij alle experten tijdens de hoorzittingen in de Kamer heeft gehoord en voegde er aan toe dat hij reeds voorzien van zowat elke instantie de adviezen had gelezen. Ook voerde Geens aan dat het advies van de Raad van State quasi volledig werd gevolgd, op drie punten na. Die artikels werden evenwel met elf stemmen tegen één ofwel unaniem goedgekeurd, luidde het. “Ik aanvaard die kritiek dus niet”, besloot Geens.

De Potpourri-wat?

De eerste Potpourriwet, die candaag in de plenaire Kamer besproken wordt en focust op het burgerlijk procesrecht, heeft tot doel een aantal procedures te versnellen en efficiënter te maken. De tekst bevat ook een bepaling die ervoor zorgt dat de speurders tien jaar extra de tijd krijgen om het mysterie rond de Bende van Nijvel op te lossen.

De belangrijkste wijzigingen die het ontwerp doorvoert, zijn bekend. Het gaat daarbij om het terugdringen van de mogelijkheden tot het onmiddellijk instellen van hoger beroep tegen tussenvonnissen en het schrappen van de schorsende werking van het hoger beroep, om zo onnodige beroepen terug te dringen.

Ook komt er een beperking van het verplicht advies van het openbaar ministerie en van het gebruik van de kamers met drie rechters in burgerlijke zaken. Niettemin kan men beslissen dat er toch drie rechters nodig zijn, bijvoorbeeld in complexe zaken.

Via de e-box zullen alle gerechtelijke instanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen op een juridisch geldige manier met elkaar kunnen communiceren. Voorts komt er een vereenvoudiging van de betaling van niet-betwiste achterstallige facturen door bedrijven, opdat daar niet langer telkens een rechter aan te pas moet komen. Daarnaast zullen de betrokken partijen via een vaste vorm hun conclusies moeten formuleren.

Het wetsontwerp verlengt tot slot de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die komt op veertig jaar te liggen, in plaats van de huidige dertig jaar. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Bedoeling is dat de speurders tien jaar langer de tijd krijgen om de daders van de bloedige aanslagen uit de jaren tachtig te zoeken. De kans is immers bijzonder klein dat tegen 9 november 2015, dertig jaar na de overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, het mysterie rond de Bende van Nijvel zal worden opgelost.

Het Bende-onderzoek is overigens niet het enige dossier waarvoor de verlenging belangrijk is. Dat geldt namelijk ook voor een nieuwe zaak van kindermoord tegen zuurgooier Richard Remes.

Bron » De Morgen

“Potpourriwet” moet rechtsprocedures versnellen en verjaringstermijn verlengen

De eerste “potpourriwet”, die vandaag in de plenaire Kamer besproken wordt en focust op het burgerlijk procesrecht, heeft tot doel een aantal procedures te versnellen en efficiënter te maken. De tekst bevat ook een bepaling die ervoor zorgt dat de speurders tien jaar extra de tijd krijgen om het mysterie rond de Bende van Nijvel op te lossen.

De belangrijkste wijzigingen die het ontwerp doorvoert, zijn bekend. Het gaat daarbij om het terugdringen van de mogelijkheden tot het onmiddellijk instellen van hoger beroep tegen tussenvonnissen en het schrappen van de schorsende werking van het hoger beroep, om zo onnodige beroepen terug te dringen.

Ook komt er een beperking van het verplicht advies van het Openbaar Ministerie en van het gebruik van de kamers met die rechters in burgerlijke zaken. Niettemin kan men beslissen dat er toch drie rechters nodig zijn, bijvoorbeeld in complexe zaken.

Via de e-box zullen alle gerechtelijke instanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen op een juridisch geldige manier met elkaar kunnen communiceren. Voorts komt er een vereenvoudiging van de betaling van niet-betwiste achterstallige facturen door bedrijven, zodat daar niet telkens een rechter aan te pas moet komen. Daarnaast zullen de betrokken partijen via een vaste vorm hun conclusies moeten formuleren.

Het wetsontwerp verlengt tot slot de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die komt op veertig jaar te liggen, in plaats van de huidige dertig jaar. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Bedoeling is dat de speurders tien jaar langer de tijd krijgen om de daders van de bloedige aanslagen uit de jaren tachtig te zoeken. De kans is immers bijzonder klein dat tegen 9 november 2015, dertig jaar na de overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, het mysterie rond de Bende van Nijvel zal worden opgelost.

Bron » VRT Nieuws

Bende van Nijvel-speurders kunnen tien jaar langer aan de slag

De plenaire Kamer heeft vrijdag het Potpourri-wetsvoorstel goedgekeurd, waarmee Justitieminister Koen Geens (CD&V) een aantal procedures binnen het burgerlijk procesrecht wil versnellen. Dankzij de goedkeuring zullen ook de speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel tien jaar langer aan de slag kunnen.

Er waren 83 stemmen voor, 50 stemmen tegen van PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH, FDF en PVDA en twee onthoudingen van Vlaams Belang. Tijdens het voorafgaande debat kwamen weinig nieuwe elementen naar voren. Wel bleek dat binnen de PS niet iedereen op dezelfde lijn zit over de verlenging van de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die stemming was vrij dringend omdat anders het onderzoek naar de Bende van Nijvel binnenkort zou verjaren.

In de commissie Justitie hadden de Franstalige socialisten tegen de verlenging gestemd, al benadrukte de partij begrip op te brengen voor de emoties van de slachtoffers en nabestaanden. “Een wet mag zich niet laten leiden door de emoties en het risico bestaat dat de familie en slachtoffers op een dag zullen teleurgesteld worden wanneer de redelijke termijn wordt overschreden. Die zou dan in het beste geval tot een lagere straf of een eenvoudige schuldigverklaring leiden”, stelde Özlem Özen. Ze benadrukte dat het om een persoonlijke mening gaat en dat de kwestie ook binnen haar fractie de meningen uiteen lopen.

Minister Geens veegde het argument over de redelijke termijn van tafel. “Technisch gesproken begint de redelijke termijn volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens pas te lopen van zodra iemand in verdenking gesteld is”, luidde het.

Ook de FDF bleek geen voorstander van een verlenging van de termijn. Olivier Maingain vroeg zich af hoe bewijzen, verondersteld dat die er zijn, dertig jaar na datum de toets van het strafonderzoek zullen kunnen doorstaan. “Hoe moeten we geloven dat debatten in alle sereniteit kunnen worden gevoerd? Justitie kan jammer genoeg niet op alles een antwoord bieden”, luidde het.

Bron » Het Nieuwsblad