Onschendbaarheid Daniel Feret opgeheven

De Kamer heeft het Brusselse gerecht zaterdag gemachtigd om voorzitter Daniel Féret van het Front National (FN) te dagvaarden wegens inbreuken op de wet uit ’81 ter bestrijding van racisme en xenofobie. CD&V, N-VA en het Vlaams Blok stemden tegen.

Volgens de procureur des konings gaat het om drukwerk en om met karikaturen geïllustreerde pamfletten. Daarnaast wordt Féret aangewreven dat hij ruchtbaarheid geeft – onder meer via de partijwebstek – aan de xenofobe en discriminerende aspecten van het programma van het Front National.

CD&V-kamerlid en voormalig justitieminister Tony Van Parys vroeg zich af wat nog de ruimte is voor politieke publicaties met betrekking tot de samenlevingsproblemen als de interpretatie van de wet door de procureur wordt gevolgd.

Bron » De Standaard

Regering oneens over nieuwe chef staatsveiligheid

De regering kon het gisteren, op de laatste ministerraad voor de zomervakantie, niet eens worden over de keuze van een nieuwe administrateur-generaal voor de staatsveiligheid. De beslissing over de opvolging van de ontslagnemende chef van de inlichtingendienst, Godelieve Timmermans, wordt dus uitgesteld tot september.

De kansen van de vroegere Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude Leys, die tot enkele weken geleden gold als de gedoodverfde kanshebber, zijn inmiddels geslonken. In 1999, na het vertrek van Bart Van Lijsebeth als administrateur-generaal, stelde Leys zich al een eerste keer kandidaat voor de topfunctie bij de staatsveiligheid, maar hij moest toen genoegen nemen met een bevordering tot advocaat-generaal bij het gerecht in Bergen. Aan zijn carrière als onderzoeksrechter heeft Leys niet alleen een grote naambekendheid, maar ook talrijke tegenstanders overgehouden. Bovendien werd de magistraat herhaaldelijk geconfronteerd met duistere affaires uit zijn vroegere leven als zakenman.

Een bijkomend probleem is zijn omstreden ‘schoonzoon’ Eric Van de Weghe, een (gewezen) informant van diverse Belgische en Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten. Het weekblad Le Soir Magazine, dat enkele weken geleden de relaties tussen Leys en Van de Weghe breed uitsmeerde, kreeg prompt een dagvaarding van Leys wegens laster en eerroof. Volgens Leys had het artikel enkel de bedoeling zijn kandidatuur te ondergraven. Hoe dan ook zou de vroegere onderzoeksrechter problemen hebben bij het verkrijgen van het voor de job bij de staatsveiligheid vereiste veiligheidsattest.

Zijn belangrijkste rivaal lijkt momenteel Koen Dassen, de kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR). De mediagenieke Dassen, een gewezen medewerker van de vroegere Antwerpse gouverneur Andries Kinsbergen, weigert sinds het openstellen van de vacature te bevestigen of te ontkennen dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de topjob.

Volgens ingewijden kan Dassen rekenen op de steun van premier Verhofstadt en diens VLD, terwijl Leys dan weer de steun geniet van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR) en de PS-top. Om evenwel te vermijden dat de onenigheid tussen beide regeringspartijen in de media zou worden geëtaleerd, maskeert de regering de patstelling rond de kandidaten en wordt de zaak voorgesteld als een inhoudelijk debat over de strategische beleidskeuzes die moeten worden gemaakt over de toekomst van de staatsveiligheid.

Bron » De Morgen

Dutroux trekt bekentenissen over moord Weinstein in

Marc Dutroux heeft onlangs zijn bekentenissen over de moord op Bernard Weinstein ingetrokken. Dutroux had tot voor kort altijd volgehouden dat hij zijn vriend eind 1995 eigenhandig had omgebracht.

Uit vrees dat Weinstein Julie en Mélissa zou lastigvallen toen ik voor enkele diefstallen naar de cel moest, klonk de uitleg van Dutroux.

Nu beweert hij dat zijn vrouw Michèle Martin, in samenwerking met haar minnaars, Weinstein heeft vermoord. Hij staaft zijn nieuwste versie met minstens één onafhankelijke getuige uit het dossier. Die zegt dat hij Weinstein nog levend gezien heeft toen Dutroux eind 1995 al in de cel zat.

De minnaars, drie onderwereldfiguren uit Charleroi, worden door Dutroux ook beschuldigd van misbruik van Julie, Mélissa, An en Eefje. Het bericht staat vandaag in Het Laatste Nieuws.

Bron » De Standaard

Leys allicht nieuwe chef staatsveiligheid

Jean-Claude Leys, de vroegere Brusselse onderzoeksrechter die bekend werd met zijn onderzoek naar de KB Lux-fraude, maakt veel kans om binnenkort door de regering te worden benoemd tot nieuwe administrateur-generaal van de staatsveiligheid, ter opvolging van Godelieve Timmermans. “We zoeken iemand van kaliber”, zei senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) gisteren op een persconferentie, “bij voorkeur een hoge magistraat die over de nodige managerscapaciteiten beschikt.”

Op de persconferentie werden de aanbevelingen gepresenteerd die de parlementaire begeleidingscommissie van het comité I (het orgaan dat de inlichtingendiensten controleert) heeft opgesteld ten behoeve van de regering (DM 3/7). “Die aanbevelingen zijn heel belangrijk en gaan in dezelfde richting als de ideeën van minister van Justitie Verwilghen”, zegt Koen Dassen, kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR).

Dassen weigert overigens te bevestigen dat hij zijn kandidatuur voor de topfunctie bij de staatsveiligheid heeft ingetrokken. “Dat is een privé-zaak. Ik ben daar zeer discreet over”, zegt hij. “Het is niet belangrijk wie er kandidaat is of wie er als kandidaat wordt afgeschoten. Het belangrijkste is dat de juiste man of vrouw wordt benoemd.”

De nieuwe chef van de staatsveiligheid, die nog voor het zomerreces zou moeten worden benoemd, zou op grond van informele politieke afspraken binnen de regering een Franstalige liberaal moeten zijn. Aan dat profiel beantwoordt Leys perfect. De magistraat, momenteel advocaat-generaal in Bergen, kan ook rekenen op de politieke steun van de PS-top. De enige andere Franstalige kandidaat, Jerôme Glorie, lijkt als gewezen adjunct-kabinetschef van premier Dehaene (CD&V) geen enkele kans te maken.

Leys beschouwt het taalprobleem als geregeld. De nummer twee van de staatsveiligheid, adjunct-administrateur-generaal Jos Buysse, is een Nederlandstalige met een SP.A-etiket. De duizenden documenten die Leys als onderzoeksrechter heeft doorworsteld in het KB Lux-dossier bewijzen alvast zijn passieve kennis van het Nederlands. Bovendien kan hij een curriculum vitae voorleggen waaruit blijkt dat hij al sinds zijn legerdienst vertrouwd is met internationaal inlichtingenwerk.

De redactie vernam dat Leys bij zijn kandidatuurstelling een uitvoerige nota heeft gevoegd waarin hij zijn strategische visie op de werking van de inlichtingendienst beschrijft. Hij pleit daarbij voor een alternatieve aanpak, die de geschonden geloofwaardigheid van de dienst moet herstellen. Gelet op de internationale context voorspelt hij een veel grotere rol voor de staatsveiligheid dan tot nu toe het geval was.

Net zoals de begeleidingscommissie van het comité I pleit Leys voor een onafhankelijke dienst, die via een nieuw wettelijk kader onder bepaalde voorwaarden en bij afdoende democratische controle bijzondere opsporingstechnieken mag gebruiken. Voor dat plan kan Leys rekenen op de steun van een groep topambtenaren binnen de staatsveiligheid.

De enige smet op het blazoen van de gedoodverfde nieuwe chef is zijn omstreden ‘schoonzoon’ Eric Van de Weghe. Leys woont samen met de moeder van die (gewezen) informant van diverse Belgische en Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten, die de afgelopen tien jaar in talloze duistere zaakjes was verwikkeld met figuren van de Russische maffia en daarbij graag uitpakte met zijn goede relatie met de magistraat. Maar ook op dat punt lijkt Leys zich weinig zorgen te maken. De door hem opgebouwde verdediging tegenover zijn hiërarchische meerderen en de bevoegde overheden beschouwt hij als waterdicht.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid moet kunnen afluisteren

De staatsveiligheid moet de mogelijkheid krijgen om telecommunicatie te intercepteren, zoals bijvoorbeeld telefoongesprekken afluisteren en e-mails lezen, zij het enkel in het kader van onderzoeken naar georganiseerde misdaad, terrorisme en de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel van ons land. Dat staat in de aanbevelingen die gisteren aan de regering werden overgemaakt door de parlementaire opvolgingscommissie van het Comité I, het orgaan dat namens het parlement de inlichtingendiensten controleert.

Volgens de opvolgingscommissie moet de staatsveiligheid een aparte en onafhankelijke dienst blijven, onder voogdij van de minister van Justitie. Het idee van een fusie met de federale politie of met de militaire veiligheidsdienst wordt afgewezen. Voortaan zou de dienst wel maandelijks moeten vergaderen met het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid, dat wordt voorgezeten door de premier en verder bestaat uit de ministers van Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. Dat comité, dat momenteel een slapend bestaan leidt, zou “duidelijke strategische instructies” moeten geven aan de staatsveiligheid.

Opmerkelijk is dat de opvolgingscommissie ook voorwaarden formuleert waaraan de nieuwe administrateur-generaal van de staatsveiligheid moet voldoen, voorwaarden die strenger zijn dan diegene die de regering liet publiceren in het staatsblad. De nieuwe baas van de burgerlijke inlichtingendienst moet volgens de opvolgingscommissie een “strategische visie” hebben, zin voor organisatie en voor human-resourcesbeleid, maar ook een grondige kennis van de beide landstalen. Bovendien moeten de uitverkoren kandidaat ook voor zijn benoeming een veiligheidsattest behaald hebben. Met die bijkomende voorwaarden willen de parlementsleden een politieke benoeming vermijden.

Van de zes kandidaten die zich gemeld hebben om de ontslagnemende Godelieve Timmermans op te volgen als chef van de staatsveiligheid zijn er drie cabinetards. Jean-Claude Leys, momenteel advocaat-generaal in Bergen en gewezen onderzoeksrechter in Brussel, staat dan weer niet bekend om zijn grondige kennis van het Nederlands.

Bron » De Morgen