“Regering verhoogt risico op nieuwe affaire Dutroux”

Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, beschuldigt de federale regering ervan de weg open te zetten naar “een nieuwe affaire Dutroux”. Hij heeft geen goed oog in de geplande hervormingen en het gebrek aan middelen en magistraten.

“De burger gaat meer betalen voor een justitie van lagere kwaliteit, aangezien de middelen zonder ophouden blijven dalen”, hekelde de magistraat op RTL-TVi, verwijzend naar de verhoogde rolrechten om een zaak aan te spannen. “We moeten meer doen met minder.”

Hennart haalde onder meer uit naar de beslissing om de middelen terug te schroeven voor de steuncentra die verkrachters en pedofielen opvolgen, net als naar het terugdringen van de tussenkomst van het openbaar ministerie in familiezaken. Hij haalde daarbij de getuigenis aan van een collega op de familierechtbank die, bij gebrek aan middelen, bijna de voogdij van een kind had toevertrouwd aan de vader tegen wie een pedofiliedossier geopend was.

“Er zijn interessante hervormingen bij”, aldus Hennart. “Maar ik zeg zeer duidelijk dat men bezig is met de weg open te zetten naar een nieuwe affaire Dutroux. Men zal niet moeten zeggen dat, indien er zich per ongeluk opnieuw een affaire van die aard voordoet, dat men van niets wist.”

Bron » De Morgen

“De volksjury, da’s emotie”

Assisenwatchers zijn niet te spreken over het voorstel van justitieminister Koen Geens (CD&V). Die wil de meeste misdaden voor de correctionele rechtbank brengen en het hof van assisen nog maar uitzonderlijk inzetten. “Ik zou liever veroordeeld worden door een volksjury dan door een enkele rechter die met het verkeerde been uit bed is gestapt.”

Met een honderdtal zijn ze, schat Gust Verwerft, de vaste toeschouwers van de Belgische assisenprocessen. Zelf volgt hij tussen de dertig en veertig assisenzaken per jaar, vroeger als journalist voor Het Nieuwsblad, Blik en Zondagsnieuws, vandaag voor zijn eigen website. Verwerft is 72 en klinkt als een woeste twintiger wanneer hem gevraagd wordt naar het voorstel van Geens. “Het enige echt democratische in ons land is de volksjury van het assisenproces, de rest hangt vast aan de tentakels van de macht”, briest Verwerft. “Ik heb 1.100 assisenzaken gevolgd, ik weet stilaan waar ik over praat. Bij Geens en zijn adviseurs staat de teller op nul. Iemand moet een rem op die kerel zetten.”

Sinds eind de jaren 70 volgt Verwerft assisenzaken over het hele land, als journalist. “Een van mijn eerste processen was dat van Guy Jespers (de intussen overleden magistraat die in 1978 veroordeeld werd voor miljoenendiefstal en een moordpoging op zijn echtgenote, red.). Dat was het proces van de eeuw.” Tot op vandaag blijft Verwerft in de onschuld van Jespers geloven. Hij schreef er zelfs een boek over. Samen met het proces over de moord op veearts Karel Van Noppen zijn het volgens hem de enige twee vergissingen die een volksjury heeft gemaakt.

Net als Verwerft trekt Antwerpenaar Carl Van de Kerckhove (75) van het ene proces naar het andere. Altijd heeft hij zijn vaste stek in de zaal. “Ik heb steeds een kussentje bij, de banken zijn zo hard”, lacht hij. In 1959 zat hij als negentienjarige op zijn eerste proces. “Een jongeman uit Beveren had een prostituee vermoord aan de Stadswaag in Antwerpen. Hij is schuldig bevonden en kreeg de doodstraf. Dat heeft een diepe indruk op mij gelaten.”

In 1976 kon hij twee keer in de volksjury zetelen. Een groot geluk, zegt hij zelf. “Dat was een intense ervaring. Je begint er best wel zenuwachtig aan, maar na alle pleidooien en getuigenissen krijg je een goed beeld. En je neemt je taak bloedernstig.” Van de Kerckhove is vooral aangetrokken door de strijd tussen aanklager en verdediging, en de hevige reacties na het proces. “Ik heb vaders en moeders gezien die in elkaar zakken, maar evengoed beginnen te applaudisseren omdat hun kind veroordeeld is. Of advocaten die na een overwinning tot ’s nachts op tafel staan te dansen in het café aan de overkant, en procureurs die zitten te huilen op de trappen van het justitiepaleis omdat ze verloren hebben.”

Een assisenzaak met volksjury is emotie, hoor je bij toeschouwers. Ook Verwerft praat vol gevoel over zijn hof van assisen. “Op zo’n proces zijn het hele romans die zich voltrekken. Het begint met een zwart-wittekening die op het einde helemaal is ingekleurd.” Dezelfde klank bij nog een ervaren rot.

“In het begin lijkt alles zo duidelijk, tot je het hele verhaal hoort dat aan de jury verteld wordt”, zegt de 71-jarige vrouw, die liever niet met haar naam in de krant wil. “Ik herinner met een jonge vrouw die haar ouders had laten vermoorden. Grote schande natuurlijk, tot haar broer kwam getuigen. Hij vermoedde dat zijn zus misbruikt werd door de vader. De vrouw weigerde om de getuigenis van haar eigen broer te gebruiken, en uiteindelijk is ze veroordeeld. Die zaak is me altijd bijgebleven.”

De vrouw is een van de vaste klanten op assisenzaken in Antwerpen. Niet om sensatie op te zoeken, zegt ze, maar om te begrijpen wat sommige mensen zo ver drijft dat ze iemand vermoorden. “Je ziet ze wel, de assisentoeristen. Ze komen vooral opdagen bij ophefmakende zaken die de media halen. Ik zie mijzelf meer als een meubelstuk van assisen.”

De drie assisenwatchers hebben veel zien veranderen op hun parcours van ruwweg dertig jaar. “De wet verandert misschien niet veel, maar assisen wel”, zegt Verwerft. “Het is levende materie die meegolft op wat er bij de mensen leeft. Als er vroeger sprake was van overspel, dan had dat meteen een impact op de juryleden, vandaag is dat een ander verhaal.” Van de Kerckhove ziet dat de jury veel mondiger is geworden. “Ze stellen veel meer vragen dan wij vroeger deden, zelfs technische vragen. Maar vandaag gaat de deur om zes uur dicht, terwijl we vroeger tot na middernacht bleven gaan.”

Alle drie praten ze met spijt, de ene al wat geanimeerder dan de andere. Maar er is ook begrip voor wat Geens voorstelt. “Ellenlange getuigenissen, speurders die met PowerPoint-presentaties exact hetzelfde zeggen als sommige getuigen, alles duurt veel langer”, zegt de anonieme vrouw. “Het is veel meer een show geworden, geen wonder dat het zo duur is. Maar toch,” besluit Van de Kerckhove, “ik zou liever veroordeeld worden door een volksjury dan door een enkele rechter die met het verkeerde been uit bed is gestapt.”

Bron » De Morgen

Vernietigde dataretentiewet leidt niet tot vrijspraken

De beslissing van het Grondwettelijk Hof om de dataretentiewet te vernietigen, heeft vandaag niet tot vrijspraken geleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Het arrest werd door de verdediging in twee zaken aangevoerd, maar de rechters zagen er geen reden in om hun cliënten vrij te spreken.

In de ene zaak werden de broers Abdelkader en Aziz S. vervolgd, omdat ze een portier van de Antwerpse dancing Noxx op 26 november 2010 in elkaar hadden geslagen met een boksijzer. Hun advocaten hadden de vrijspraak gepleit, omdat het openbaar ministerie zijn bewijsvoering onder meer steunde op retroactieve telefoongegevens die bij de provider werden opgevraagd.

Volgens het Grondwettelijk Hof vormt het bewaren van die gegevens een inbreuk op de privacy en daarom werd de dataretentiewet uit 2013 vernietigd. De rechtbank oordeelde echter dat in deze zaak de onderzoeksrechter de telefoongegevens al had opgevraagd nog voor de vernietigde wet van kracht was geworden. Abdelkader werd bijgevolg veroordeeld tot 9 maanden cel en Aziz tot twaalf maanden. Die laatste kreeg meer, omdat hij ook nog bij een tweede vechtpartij betrokken was.

In de tweede zaak werden vijf beklaagden vervolgd voor het dealen van cocaïne. Samir E.J. had eveneens de vrijspraak gevraagd, omdat zijn telefoniegegevens werden opgevraagd. Daaruit was gebleken dat hij contacten onderhield met het drugsmilieu. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat alleen het bewaren van de gegevens onwettig is, en dus niet het opvragen ervan.

Samir E.J. werd uiteindelijk wel vrijgesproken, omdat zijn telefonische contacten niet afdoende aantoonden dat hij ook zelf bij de drugshandel betrokken was. Drie medebeklaagden kregen achttien maanden cel, een vierde werd eveneens vrijgesproken.

Bron » De Morgen

Parlement gaat zich buigen over eerste potpourriwet

Volgende week trekt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) naar het parlement met zijn wetsontwerp dat in het burgerlijk procesrecht tot snellere en meer efficiënte procedures moet leiden, ook bekend als Potpourri I.

De tekst bevat ook een maatregel om te voorkomen dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel in november zou verjaren – een maatregel die dus best voor het zomerreces groen licht krijgt van de Kamer.

De wijzigingen aan het burgerlijk procesrecht kregen begin mei al een eerste keer groen licht van de ministerraad. Ondertussen kwamen de adviezen van de Raad van State en de Hoge Raad voor Justitie binnen, waarna de regering-Michel vandaag de tekst in tweede lezing goedkeurde. Bedoeling is dat het parlement er zich de komende weken over buigt.

De maatregelen uit de tekst waren dus al bekend. Zo komt er een vereenvoudiging van de betaling van niet betwiste achterstallige facturen door bedrijven, opdat daar niet langer telkens een rechter aan te pas moet komen. Ook zal de alleenzetelende rechter, in plaats van drie rechters, een meer algemene regel worden in burgerlijke zaken en komen er aanpassingen aan het schorsende karakter van hoger beroep.

Het wetsontwerp verlengt voorts de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die komt op veertig jaar te liggen. Dat is belangrijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Bedoeling is dat de speurders tien jaar langer de tijd krijgen om de daders van de bloedige aanslagen uit de jaren tachtig te zoeken.

Bron » De Redactie

Misdaden voor assisen worden eerder uitzondering dan regel

Misdaden zullen in de toekomst enkel nog uitzonderlijk door het hof van assisen worden behandeld. Dat heeft de ministerraad beslist. Enkel bij ernstige criminele feiten tegen politiemensen en misdaden waarbij minderjarigen betrokken zijn en de familie zich verzet tegen een correctionalisering.

De maatregel past in het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat het strafrecht moet hervormen. Het gaat om de zogenoemde Potpourri II. Die heeft als doel de procedures terug te schroeven en efficiënter te maken, wat voor een snellere Justitie en lagere werklast moet leiden.

De tekst bevat een tweehonderdtal bepalingen met een reeks “quick wins”, die Justitie toelaat nu al “een bocht te nemen”. Over de grote hervorming van het strafrecht waar de minister op broedt, zijn via het kabinet al gesprekken met experten opgestart, liet Geens na afloop van de ministerraad verstaan.

De opvallendste maatregel is ongetwijfeld het fors verminderen van assisen. Enkel ernstige criminele feiten tegen politiemensen en misdaden waarbij minderjarigen betrokken zijn en de familie zich verzet tegen correctionalisering zullen naar een hof van assisen gaan. Al de rest wordt in de toekomst stof voor de correctionele rechtbank.

“Die twee uitzonderingen zijn gerechtvaardigd omdat we ordehandhavers en minderjarigen een bijzondere bescherming willen bieden tegen zware misdaden”, zegt minister Geens, die er ook op wijst dat de maatregel een forse besparing inhoudt.

De wettekst voert ook de “guilty plea” in, of de voorafgaande erkenning van schuld. In die gevallen, bijvoorbeeld wanneer iemand op heterdaad wordt betrapt, kan het openbaar ministerie een akkoord bereiken met de advocaat van de beklaagde. Dat kan enkel voor feiten waarop een maximale straf van vijf jaar staat. De rechter moet nadien wel nog over de gegrondheid van de guilty plea oordelen.

De minister voert ook een verstrenging door van de verruimde minnelijke schikking. Geens beseft dat over die mogelijkheid veel discussie bestaat bij de publieke opinie omdat die fraudeurs zou bevoordelen, wat hij overigens ontkent. Voortaan zal zo’n dading niet meer mogelijk zijn na een eindbeslissing en de afgesloten minnelijke schikkingen zullen in het strafregister worden opgenomen.

Ook de procedurefouten worden aangepakt. Zo zal in de toekomst een vormfout bij het inzetten van telefoontap niet meer automatisch leiden tot een nietigverklaring van de uitgevoerde tap. Recent gingen in een zaak rond een drugsbende in Antwerpen nog 36 beklaagden vrijuit door een technische onregelmatigheid bij de toelating van de onderzoeksrechter.

“We willen vermijden dat kleine fouten zware gevolgen kunnen hebben”, zegt de minister. Grote fouten kunnen wel nog dergelijke grote gevolgen hebben.

Potpourri II beperkt ook de mogelijkheden van de verzetprocedure in strafzaken. De minister verwees daarbij naar het proces na de dood van Jonathan Jacob. Daar hebben de advocaten van de beklaagden zich op een bepaald moment teruggetrokken om op die manier verstek te laten. Opzettelijk verstek laten gaan maakt het mogelijk nadien de zaak via verzet bij dezelfde rechtbank te brengen.

Geens wil verstek laten enkel nog toelaten bij de inleidende zitting. Dat zou alleen nog kunnen leiden tot verzet in geval van overmacht of bij een ernstige reden, zoals ziekte. De ingreep moet het onnodig rekken van procedures tegengaan.

Vanaf 1 mei 2016 treedt de eerder gestemde wet in werking die het elektronisch toezicht als autonome straf invoert. Het ontwerp zorgt er ook voor dat politiemensen worden ontlast van administratieve taken bij het opstellen van pv’s in verkeerszaken. Later dit jaar komt de minister nog met een wetsontwerp waardoor de bodemrechter bij zware misdrijven kan bepalen welk deel van de straf (de beveiligingsperiode) minimaal moet worden uitgezeten.

Bron » VRT Nieuws