Groot personeelstekort bij de rechtbanken

De rechtbanken kampen met een groot personeelstekort. Alles samen gaat het om ongeveer 180 mensen die te kort zijn bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel. Dat blijkt uit een telling van onze redactie.

Het tekort heeft twee grote oorzaken: enerzijds zijn er veel langdurig zieken, anderzijds zijn er sinds 2010 richtlijnen om mensen die vertrekken (bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan of overgeplaatst worden) met vertraging te vervangen.

Dat laatste is destijds gebeurd om te besparen, maar door iemand pas na een aantal maanden te vervangen, loopt intussen de gerechtelijke achterstand op.

De situatie is vooral dramatisch in Oost-Vlaanderen, want daar werden 12 kamers van de rechtbank gesloten door het personeelstekort. Elders, zoals in Antwerpen, vermijdt men om kamers te sluiten. Maar daardoor wordt de werkdruk wel heel hoog.

Dat blijkt ook uit een werklastmeting van een paar jaar geleden die onze redactie kon inkijken. Volgens dat onderzoek zouden er bij de vijf hoven van beroep 40 rechters en tientallen griffiers extra nodig zijn.

Maar zelfs als de bezetting volledig zou zijn is het krap, zegt Antoon Boyen, de eerste voorzitter van het hof van beroep van Oost- en West-Vlaanderen.  “De kaders van magistraten en griffiers zijn al decennia geleden berekend en vastgelegd. Ondertussen is de complexiteit, de techniciteit en de omvang van de materies die wij moeten behandelen enorm toegenomen.”

Boyen stelt dat de vastgelegde bezetting slechts een minimumbezetting is om te kunnen doen wat van de rechtbanken verwacht wordt.

Het ziet ernaar uit dat het personeelstekort niet meteen zal worden weggewerkt, want de komende jaren moet er 10 procent bespaard worden bij de hoven en de rechtbanken. Daardoor dreigen er nog eens honderden banen te verdwijnen.

Tegelijk lijkt de magistratuur overtuigd van de goede wil van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), en ziet men dat hij ook wel een oplossing wil vinden.

Daarom hoopt het personeel dat hij zijn collega’s in de regering kan overtuigen om, ondanks de besparingen die in het regeerakkoord werden afgesproken, het personeelstekort op te vangen. En dat zal ook deels gebeuren, zei de minister in De ochtend op Radio 1, zonder mirakeloplossingen te beloven.

Bron » VRT Nieuws

Hoge Raad Justitie: problemen bij gerecht door personeelstekort

De Hoge Raad voor Justitie uit in een brief aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en het parlement zijn bezorgdheid over het personeelstekort binnen het Belgische gerecht. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Vonnissen raken zelfs de deur niet meer uit, klinkt het.

De Hoge Raad voor Justitie ontvangt naar eigen zeggen heel wat klachten over de personeelstekorten in de Belgische vredegerechten, rechtbanken en hoven. Enkele weken geleden werden alle klagers en de topman van de federale overheidsdienst Justitie dan ook bij elkaar geroepen door de instantie.

Het resultaat van die bijeenkomst is een brief van de Nederlands- en Franstalige onderzoeks- en adviescommissie van de Hoge Raad voor Financiën aan de minister van Justitie en het parlement. “Bij wijze van voorbeeld wijzen we u op de toestand bij het vredegerecht in Anderlecht: 800 vonnissen zijn daar opgesteld, maar raken niet “gedactylografeerd” bij gebrek aan personeel om dat te doen”, klinkt het in de brief.

En dat blijkt maar één van de vele voorbeelden te zijn van de problemen waar het gerecht mee kampt door een tekort van zo’n 100 griffiers. “Het tekort aan personeel is een structureel probleem geworden dat de goede werking van de rechterlijke orde bedreigt, net als de dienstverlening aan alle rechtsonderhorigen”, staat nog te lezen in de brief.

De Hoge Raad besluit de brief met een waarschuwing voor de “zorgwekkende situatie” en vraagt om gehoord te worden in het parlement. “De onderfinanciering van justitie bedreigt de goede werking van ons rechtsapparaat. De kwestie is dringend”, luidt het.

Bron » VRT Nieuws

450 griffiers te kort: rechters moeten zaken uitstellen

In het hele land worden zo’n 450 vacatures voor griffiepersoneel niet ingevuld. Oorzaak zijn besparingen op het federale niveau. Het nijpende tekort zorgde er gisteren zelfs voor dat een rechter in Kortrijk tal van zaken noodgedwongen naar volgend jaar uitstelde. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“Mijn vaste griffier is er niet en wordt niet vervangen, net zoals heel wat anderen die met pensioen zijn”, fulmineerde rechter Guido Casier. “Ik moet op mijn knieën vallen om een vonnis ­getypt te krijgen. Zolang die ­situatie blijft duren, zal ik amper zaken kunnen behandelen.”

De afdelingsvoorzitter van Kortrijk schorste de zittingen van één burgerlijke kamer voor onbepaalde duur op. In Kortrijk hebben ze vandaag 30% griffiers te kort, in Ieper 37,5%. Ook in Gent zijn er 25% te weinig. In het hele land zijn liefst 449 vacatures niet ingevuld.

“Grootste probleem is dat FOD Justitie omwille van besparingen vacatures niet meer wil ­opvullen”, legt waarnemend hoofdgriffier van West-Vlaanderen Wim Orbie uit. “We ­proberen met verschuivingen, mutaties en de inzet van administratief personeel de acute tekorten op te lossen, maar eigenlijk zijn dat noodoplossingen.”

“Op die manier komt de werking van justitie in het gedrang”, zegt afdelingsvoorzitter van Kortrijk Tine Buyse. “Het is al lang niet meer vijf voor twaalf, maar ver over twaalf uur.”

Bron » De Morgen

Procureurs des Konings slaan alarmkreet over nijpend tekort aan magistraten

De 14 procureurs des Konings van het land luiden de alarmbel. Zij kampen in hun parketten nu al met een tekort aan magistraten van ongeveer 11 procent en dat dreigt binnen twee jaar op te lopen tot meer dan 20 procent. Magistraten die op pensioen gaan worden niet of met maanden vertraging vervangen en nieuwe stagiairs-magistraten worden slechts met mondjesmaat toegelaten. “De kwaliteit van ons werk dreigt er drastisch op achteruit te gaan”, zeggen Christian Henry, procureur des Konings van Bergen en Patrick Vits, procureur in Leuven.

“De federale regering bepaalde het aantal parketmagistraten voor het hele land op 652”, aldus Henry en Vits, voorzitter en vicevoorzitter van de raad van procureurs des Konings. “Op dit moment zijn er al 76 tekort, zo’n 11 procent, al loopt dat in Henegouwen bijvoorbeeld op tot meer dan 20 procent. Veertien procent van de parketmagistraten die nu aan de slag zijn, kan binnenkort met pensioen vertrekken en de Hoge Raad voor de Justitie heeft berekend dat in 2016 maar liefst 20,7 procent van de parketmagistraten pensioengerechtigd zal zijn. We kampen nu al met structurele personeelstekorten en die dreigen alleen maar groter te worden, ook al omdat de instroom aan nieuwe stagiairs-magistraten veel te laag is.”

Zo stonden er bij het Brusselse parket in 2014 vijftien stageplaatsen open, maar waren er slechts vier kandidaten voor die posten. Bij het parket van Bergen, waar acht plaatsen ingevuld moesten worden, was er zelfs geen enkele kandidaat. Dat ligt niet zozeer aan het gebrek aan kandidaten, wel aan het aantal plaatsen waarin de regering voorziet, aldus de procureurs.

“Waar er in 2012 en 2013 nog 68 en 77 nieuwe stagiairs mochten beginnen, is dat aantal voor 2014 en 2015 telkens vastgelegd op 48. Nu zijn er twee criteria om dat aantal vast te leggen, het aantal magistraten dat met pensioen zal gaan en het budget.”

“Wij hebben sterk de indruk dat er nu enkel nog rekening wordt gehouden met het budget. Als een magistraat vroeger met pensioen ging, werd op voorhand gezocht naar een vervanger. Nu is het al een paar jaar de praktijk dat die plaats pas een tweetal maanden na het vertrek van de gepensioneerde magistraat open verklaard wordt. Als je dan weet dat een benoeming makkelijk zes maanden op zich laat wachten, betekent het dat het acht maanden duurt voor een magistraat vervangen wordt.”

De procureurs wijzen erop dat zij intussen wel meer bevoegdheden en taken hebben gekregen, bijvoorbeeld door de invoering van de familierechtbank, en dat ze zich moeten aanpassen aan de hervorming van het gerechtelijke landschap, waardoor het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 is teruggebracht naar 13. “Om de rechtzoekenden van ons land een goede dienstverlening te kunnen garanderen, hebben we niet alleen nieuwe structuren nodig, maar ook voldoende personeel, bij de parketten en bij het ondersteunende administratief personeel.”

Bron » De Morgen

Drie kwart van rechtbanken pakken achterstand bij rechters niet aan

Ondanks een wettelijke verplichting, treden drie op de vier rechtbanken niet op tegen rechters met een grote achterstand. De helft van de rechtbanken volgt de achterstand die hun rechters opstapelen zelfs slechts gedeeltelijk of helemaal niet actief op. Dat blijkt uit een audit van de Hoge Raad voor Justitie bij alle rechtbanken van eerste aanleg in ons land, schrijft De Tijd vandaag.

“Dat de wet niet wordt gevolgd, valt te betreuren, gelet op de impact op het imago en de werking van onze rechters”, schrijft de Hoge Raad. “Het beheersen van de achterstand is primordiaal bij het beheren van de rechtbank”.

Volgens de audit kadert de aanpak van de achterstand in een algemeen probleem van management bij onze rechtbanken. De hervorming van het gerecht stelt de rechtbanken zelf verantwoordelijk voor hun management en budgetten.

Bron » De Morgen